Urheiluseurojen työhyvinvointi

Apua seuratoiminnan arjen kehittämiseen

Seurahyvinvoinnin työkalupakki on apunasi seuratoiminnan arjen kehittämisessä. Palvelusta löydät tehtäviä ja vinkkejä seuratoiminnan kehittämiseksi. Seuraopas on luotu Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen -hankkeen avulla.

Seurahyvinvoinnin työkalupakki

Seurahyvinvoinnin työkalupakki on apunasi seuratoiminnan arjen kehittämisessä. Palvelusta löydät tehtäviä ja vinkkejä seuratoiminnan kehittämiseksi.

Opas koostuu viidestä osiosta, joiden sisällön on katsottu olevan suoraan tai välillisesti yhteydessä seuran työhyvinvointiin. Osioiden näkökulma seuran asioihin on valittu hankkeen kumppanuusseuroille teettämän seuratoimijoiden kyselyn perusteella. Seuran hyvinvoinnin kehittämisen kannalta tärkeimmiksi teemoiksi nostettiin sivun alla näkyvät viisi osiota.

Tekemällä näitä, prioriteetiksi nostettuja asioita, seuran toimintaa ja siten myös työhyvinvointia saadaan kehitettyä.

Lisätietoja hankkeesta

 • Perustiedot

  Hankkeen nimi:

  Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen

  Päätoteuttaja:

  Santasport Lapin Urheiluopisto, Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

  Kohderyhmä/kumppanit:

  Hankkeen kohderyhmänä on Lapin alueen urheiluseuraorganisaatioiden johto ja urheiluseuroissa työskentelevät henkilöt.

  Aikataulu:

  1.3.2020 – 31.5.2023

  Lisätietoja:

  Soili Lehtinen
  Projektipäällikkö
  soili.lehtinen@santasport.fi, puh. 040 670 6019

  Rahoituslähteet:

  ESR 2014-2020

  Kestävää kasvua ja työtä
  Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
  Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

  Kokonaisbudjetti:

  364 600 €

 • Tavoite, tulokset & julkaisut

  Tavoite:

  Hankkeella haetaan ratkaisua Lapin alueella toimivien urheiluseurojen työntekijöiden työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin seuratyön arjessa.

  Hankkeen tavoitteena on parantaa lappilaisissa urheiluseuroissa työskentelevien henkilöiden työhyvinvointia kehittämällä työnorganisoimisen ja johtamisen toimintamalleja sekä lisäämällä seurojen johdon ja työntekijöiden työhyvinvointi- ja rekrytointiosaamista.

  Hankkeessa kartoitetaan pohjoissuomalaisten urheiluseurojen toimintakulttuuria, toimintatapoja ja työhyvinvoinnin nykytilannetta. Kartoituksen pohjalta kehitetään työhyvinvointia, työn organisointia ja uusien työntekijöiden rekrytointia tukevia toimintamalleja ja työkaluja sekä järjestetään koulutusta em. teemoista.

  Osaamisen lisäämisellä parannetaan urheiluseuroissa työskentelevien työssä jaksamista ja työn tehokkaampaa organisointia ja toteutusta.

  Tulokset:

  Hankkeen tuloksena lappilaisten urheiluseurojen osaaminen työhyvinvointiin, työn organisointiin ja johtamiseen liittyvissä asioista lisääntyy.

  Organisaatiot saavat käyttöönsä uusia toimintamalleja ja työkaluja.

  Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyy urheiluseuroissa työskentelevien henkilöiden työssä jaksamista tukeva toimintamalli ja sitä tukeva sähköinen sovellus, työn organisoinnin ja johtamisen digitaalinen alusta sekä rekrytointitoimintamalli.

  Hankkeessa kehitettävä rekrytointitoimintamalli ja uudenlainen toimintakulttuuri edesauttavat uusien työpaikkojen syntymistä urheilun ja liikunnan osaajille.

  Julkaisut:

  Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen -hanke (1.3.2020-31.5.2023) on laatinut seuraoppaan, joka sisältää artikkeleita urheiluseurojen työhyvinvoinnin kehittämisen tueksi. Opas tarjoaa toimintamalleja muun muassa työn organisoinnin ja johtamisen sekä toimihenkilöiden hyvinvointi- ja rekrytointiosaamisen kehittämiseen.

  Seuraopas – seurahyvinvoinnin työkalupakin aihealueiden valinta ja rajaus perustuu hankkeen kumppanuusseuroille syksyllä 2021 teetetyn hyvinvointikyselyn tuloksiin. Kyselyyn vastanneet urheiluseurojen toimihenkilöt kokivat, että oppaassa käsiteltävien kokonaisuuksien kehittäminen parantaisi heidän hyvinvointia seurassa.

  Oppaan kaikki viisi osa-aluetta sisältävät useita itsenäisiä artikkeleita, jotka tarjoavat hankkeen aikana valmistettua sisältöä sekä linkityksiä muihin jo olemassa oleviin materiaaleihin. Oppaaseen voi tutustua yhtenä isona kokonaisuutena tai vaihtoehtoisesti valita omaa urheiluseuraa koskettavat aiheet luettavaksi.

  Seuraopas – seurahyvinvoinnin työkalupakki