Hankkeet

Santasport Lapin Urheiluopisto osallistuu tai on päätoimijana muutamassa kehittämishankkeessa, jotka joko vaikuttavat oman toiminnan kehittämiseen tai niiden avulla tuotetaan uutta osaamista. Kehittämishankkeet kytkeytyvät sisällöllisesti myös urheiluopiston koulutustoimintaan. Hankkeet ovat osa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Käynnissä olevat hankkeet

 • Digital Sport and Healthy Active Lifestyle Ecosystem

  Tavoite

  Digitalisaation ja liikuntateknologioiden kehitys on erittäin nopeaa maailmalla ja myös Suomessa. Uusin tieto tulee saada mahdollisimman laajaan käyttöön liikunta- ja urheilualan yrityksille ja urheilutoimijoille. Digital Sport and Healthy Active Lifestyle Ecosystem -hankkeella vahvistetaan Rovaniemen ja Ounasvaaran kansallista ja kansainvälistä tunnettuutta liikunta- ja urheilualan kansainvälisenä innovaatiokeskittymänä sekä alueellisia valmiuksia tukea paikallista elinkeinotoimintaa ja toimialan kasvua. Hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet:

  • WP 1: Etäliikunnanohjaus/etävalmennus Arctic Sport verkostolle / Lapin AMK
  • WP 2: Hankesuunnittelun digitaalinen toimintamalli (project lab) / Lapin AMK
  • WP 3: Tutkimuspilotit Arctic Sport-verkostossa / Lapin AMK
  • WP 4: Santasport oppimis- ja testausympäristön hyödyntäminen / Santasport/RKKY
  • WP 5: E-urheilun avulla taidollisen suorituskyvyn parantaminen / Santasport/RKKY
  • WP 6: Innovatiiviset urheilutapahtumat palveluna / Santasport/RKKY
  • WP 7: Hankehallinnointi, tiedotus ja yhteistyön koordinaatio / Lapin AMK

  Tulokset

  Tulos 1: Etävalmennuksen mallinnus Arctic sport-verkostossa ja kansainvälisesti, tuloksena tarjottavien palvelujen laajentuminen alueellisesti, mahdollisesti uusien yritystoiminnan mahdollisuuksien syntyminen teknologisiin ratkaisuihin liittyen.

  Tulos 2: Project labin/idea labin toiminta käynnistyy ja tuottaa aloitteita Arctic sport-verkostolle, sekä tuo eurooppalaisista tki-verkostoista hankealoitteita Lappiin jatkojalostettavaksi. Toimintamallin kehittäminen jolla tuetaan innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden sekä hankeideoiden kypsyyden kehittämistä yhteiskehittämisen keinoin. Project/idea Lab tarjoaa asiantuntijatukea ideoiden jatkojalostamiseen ja yhteistyökumppanien tunnistamiseen Lapin alueella.

  Tulos 3: Tutkimuspilotit (3) ja niiden tuloksten jalkauttaminen yritysyhteistyössä,- Silmäasema-ketjun kanssa rakennettava kokonaisuus, näöntarkastusprotokollan mallinnus- Arvostelulajien (telinevoimistelu, taitoluistelu, rytminen voimistelu…) pilotin tulokset- Valmentajien katsekäyttäytymisen vertailun tulokset- Jääkiekkovalmentajien katsekäyttäytyminen pelin aikana ja erätauoilla, pilotin tulokset- Raviohjastajan katseen kohdentuminen, perustiedon keräämistä lajianalyysia varten tulokset- Urheilujohtamisen pilotin tulokset- Liikenneteeman pilotin tulokset- Ikääntyneiden Fall prevention, havaintomotoristen kykyjen muutos eri ikävaiheissa ja ikääntyessä -pilotoinnin tulokset- Lapset ja leikkiminen, Lappset Group Oy kumppanina tässä.

  Tulos 4: Santasportin oppimis- ja testausympäristöjen parempi hyödyntäminen, tuloksena tästä työpaketista syntyy uusien toimijoiden mukaan kytkeminen OpTe ympäristöihin, uudet tuotteet ja uudet älykkäät ratkaisut mainitussa ympäristössä.

  Tulos 5: Taidollisen suorituskyvyn parantamisen osaaminen e-urheilun avulla , tuloksena harjoittelua tukeva e-urheilun 3D -studio, sen toimintamalli ja sen alustava käynnistäminen, tuloksena OpTe oppimisympäristöjen toiminnot laajenevat uuteen eli e-urheilun suuntaan, mukana on yhteistyöyritys/-yrityksiä.

  Tulos 6: Tapahtumaosaaminen paranee, Tuloksena tuotetaan tapahtumasuunnitelma hankeajalle yhteistyössä Ounasvaaran toimijoiden ja paikallisten yritysten kanssa. Hankkeen lopuksi järjestetään kansainvälinen seminaari.

  Tulos 7: Hankkeen johtamisen läpivienti siten, että tulokset 1-6 saavutetaan, hallinnointi on läpinäkyvää ja häiriötöntä sekä noudatetaan GDPR-ohjeita sekä muita hallinnollisia ohjeita (mm. aineiston säilyttämistä koskien), raportointi on laadukasta ja kuvaa hankkeen toteutusta selkeästi, taloushallinto toimii keskenään vuoropuhelussa tukien projektin johtamista, Hankkeesta viestiminen lehtiartikkelien, sosiaalisen median viestinnän ja hankejulkaisun muodossa.

  Toteuttajat:

  Lapin ammattikorkeakoulu, Santasport Lapin Urheiluopisto

  Koulutus:

  Liikunnanohjaaja-/neuvojakoulutus

  Osaamisryhmä:

  Vastuulliset palvelut

  Aikataulu:

  1.2.2024 – 30.1.2026

  Rahoituslähteet:

  EAKR 2021-2027

  YK:n kestävän kehityksen tavoitteet/SDG Tavoitteet:

  03. Terveyttä ja hyvinvointia
  04. Hyvä koulutus
  08. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
  09. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
  11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  Kustannusarvio:

  Hankkeen (A80749/EAKR) Santasport Lapin Urheiluopiston kustannusarvio on 223 004 euroa ja Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitus on 80 % eli 178 403 euroa.
  Lapin AMK kustannusarvio on 245 384 euroa ja Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitus on 80 % eli 196 307 euroa.
  Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 468 388 euroa ja Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion kokonaisrahoitus on 80 % eli 374 710 euroa.

         

Päättyneet hankkeet

 • The Future of Snowsport Industry

  Hankkeen lähtötilanne

  Lappilainen matkailuala on murroksessa ja kärsii kovasta työvoimapulasta. Alueen hiihto- ja matkailukeskuksiin ei löydy riittävää määrää osaavaa työvoimaa ja alan koulutukset vetävät heikosti. Osaavan työvoiman saatavuuden sekä osaamisen kehittämisen suhteen haasteet on tunnistettu niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Sesonkiluonteinen ala tarvitsee uusia keinoja kotimaisten ja kansainvälisten osaajien houkutteluun ja pitämiseksi alueella ja alalla.

  Hankkeen tavoitteet

  Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa hiihtokeskuspalveluiden ja matkailu-, ravintola- sekä catering-alan toimijoiden näkemyksiä osaavan työvoiman saatavuudesta, osaamistarpeista sekä koulutusmahdollisuuksista sekä selvittää toimintaympäristön muutoksia ja keinoja muutoksiin vastaamiseen. Tavoitteena oli kerätä ja analysoida tietoa osaamisen kehittämisen tarpeista ja tulevaisuuden suunnista sekä uuden tiedon hyödyntäminen yritysten kanssa sekä luoda pohja laajemman kansainvälisen yhteistyön kehittämiselle.

  Hankkeen toimenpiteet

  Hankkeessa teetettiin kysely hiihtokeskus- ja matkailualueiden toimijoille, jolla selvitettiin kotimaisten ja kansainvälisten osaajien näkemyksiä alan osaamistasosta, koulutustarjonnasta sekä näiden kehittämistarpeista ja toimialaan liittyvistä veto- ja pitovoimahaasteista. Kyselyn tiedonkeruu aloitettiin kansainvälisessä hiihdonopettajien INTERSKI kongressissa maaliskuussa 2023 ja sitä jatkettiin syyskuuhun 2023 saakka. Kyselyn tuloksista koostettiin erillinen raportti.

  Kyselyn tulosten pohjalta sekä hankkeen aikana eri yhteyksissä esiin nousseiden teemojen kautta muodostui ajatuksia ja linkityksiä eri toimijoiden välillä. Tähän taustaan pohjautuen hankkeen toimenpiteinä järjestettiin yhteistyöavautilaisuuksia (4kpl).

  1. Työ- ja elinkeinopalvelut hiihtokeskuksille (13.10.2023, 11.1.2024)
  2. Tulevaisuuden tekijät hiihtokeskusalueilla – työkaluja yrityksille osaavan työvoiman varmistamiseksi (10.1.2024)
  3. Koulutus vastaamassa matkailualan työvoimahaasteisiin – hankealoite (20.11.2023, 21.12.2023, 9.1.2024)
  4. Lumilajipolku alueellisena vetovoimatekijänä (25.–26.10.2023)

  Hankkeen julkaisut

  Hankkeessa tuotettiin e-julkaisu, joka kokosi yhteen hankkeen tuotokset. Julkaisuun on koottu kattavasti tietoa hiihtokeskus- ja matkailualan työvoimahaasteista kyselyn tulosten ja keskeisten yhteistyötahojen kanssa. Julkaisussa esitellään kyselyn tulosten merkittävimmät havainnot yhdistäen nämä laajemmin työvoimakehityksen trendeihin. Hankkeen tuottama tieto tarkensi työvoimatarpeita ja -haasteita hiihtokeskus- ja matkailualalla. Julkaisu esittelee myös hankkeen keskeiset yhteistyöavaukset ratkaisuina työvoimahaasteisiin. Julkaisu on nähtävillä alla olevan linkin kautta.

  Suomeksi
  In English
  The Future of Snowsport Industry -tutkimusraportti

  Toteuttajat:

  Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU), Santasport Lapin Urheiluopisto

  Osatoteuttaja:

  Kittilän kunta

  Toteutusaika:

  1.11.2022 – 31.1.2024

  Lisätiedot:

  Jarkko Komulainen
  Projektipäällikkö
  jarkko.komulainen@santasport.fi
  puh. 040 032 1020

  Rahoittaja:

  Lapin Liitto

  Budjetti:

  84 374 €

        

 • Oppimis- ja testausympäristöt tulevaisuuden liikunnan ja urheilun keskittymässä (OpTe -hanke)

  Tavoite

  Hankkeen tavoitteena on modernisoida Lapin alueen liikunta- ja urheilualan testaus- ja mittausvälineistöä sekä muuta teknistä välineistöä. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää alalle vaadittavaa osaamista.

  Tulokset

  Hankekokonaisuudessa rakennetaan Lappiin taito- ja fyysisen valmennuksen sekä urheilun oppimisympäristöjen osaamiskeskittymä.

  Toteuttajat:

  Lapin ammattikorkeakoulu, Santasport Lapin Urheiluopisto

  Aikataulu:

  1.4.2020 – 30.9.2023

  Lisätietoja:

  Teo Jeskanen
  teo.jeskanen@santasport.fi
  puh. 040 710 6381

  Heikki Keskitalo
  heikki.keskitalo@santasport.fi
  puh. 040 737 9059

  Rahoituslähteet:

  EAKR 2014-2020

  Lapin Liitto
  Kestävää kasvua ja työtä
  Suomen rakennerahasto-ohjelma

  Kokonaisbudjetti:

  1 500 000 €

                          

 • E-urheilusta lappilainen tiekartta

  Tarkoitus ja tavoite

  Hankkeen tarkoituksena on kehittää e-urheilua koko Lapin maakunnassa sekä muiden toimijoiden parissa luomalla e-urheilun koulutuskokonaisuus ja toimintamalli. Tämän tueksi tehdään digitaalinen oppimis- ja valmennusympäristö, jotka sisältävät tarvittavat opetusmateriaalit. Hanke rakentaa ja vahvistaa Lappiin e-urheilun yhteistyöverkoston eri toimijoiden välille.

  Hankkeen tavoitteena on:

  • Rakentaa alan tarpeita vastaava e-urheilun koulutuskokonaisuus, oppiaine.
  • Mahdollistaa e-urheilun ja opiskelun joustava yhdistäminen urheilija polun kehittämisen kautta.
  • Oppilaitos-seurayhteistyöverkoston synnyttäminen ja koordinointi, mikä mahdollistaa e-urheilun koulutuskokonaisuuden tarjoamisen koko Lapin alueella.

  Hankkeen tavoitteet kehittävät Lapin maakunnalle pohjaa e-urheilun koulutusopinnoille, -lajikoulutukselle ja valmennukselle sekä jatkuvan oppimisen ympäristölle ja akatemiatoiminnalle. Näiden avulla hanke antaa muille toimijoille mahdollisuuden hyödyntää koulutuskokonaisuutta ja seurayhteistyön mallia valtakunnallisesti.

  Tulokset

  Hanke rakentaa ja vahvistaa yläkoulun, ammatillisen oppilaitoksen, ammattikorkeakoulun, työllistäjinäkin toimivien urheiluseurojen ja lajiliiton välistä yhteistyötä sekä luo Lappiin e-urheilun seuratoiminnan verkoston.

  Hankkeen konkreettisena tuloksena on digitaalinen oppimis- ja valmennusympäristö, joka sisältää koulutuksen toteutukseen tarvittavat opetusmateriaalit.

  Lisäksi hanke mahdollistaa e-urheilun vapaan sivistystyön koulutuksen ja leirityksen, sekä yläkouluakatemian ja urheiluakatemian toiminnan Lapissa. Akatemiakoulutuksen ja seuratoiminnan kehittyessä hanke kehittää paikallista työvoiman osaamista ja luo uusia työllistymismahdollisuuksia.

  Pitkän aikavälin vaikutuksena on luoda Lappiin toimiva e-urheilukulttuuri ja verkosto. Lapissa on valtakunnallisesti tunnettua ja kansainvälisesti tunnistettavaa e-urheiluosaamista, mikä edistää alueen veto- ja pitovoimaa. E-urheilukoulutuksen ja urheilijan polun avulla koulutukseen tavoitetaan sellaisia nuoria, jotka eivät ole hakeutuneet aiemmin tutkintoon johtavaan koulutukseen.

  Toteuttajat:

  Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Santasport Lapin Urheiluopisto

  Kohderyhmä/kumppanit:

  Hankkeen kohderyhmänä ovat lappilaiset yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut sekä urheiluseurat.

  Hankkeen kohderyhmänä ovat myös koulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä urheiluseurojen seuratyöntekijät ja pelaajat.

  Aikataulu:

  1.1.2021 – 31.8.2023

  Lisätietoja:

  Miikka Lehto
  Projektiasiantuntija
  miikka.lehto@santasport.fi, puh. 050 408 8252

  Niko Pimiä
  Projektiasiantuntija
  niko.pimia@santasport.fi, puh. 050 466 6092

  Teo Jeskanen
  Hankekoordinaattori
  teo.jeskanen@santasport.fi, puh. 040 710 6381

  Rahoituslähteet:

  ESR 2014-2020

  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

  Kokonaisbudjetti:

  298 309€

 • Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen/ S21897

  Tavoite

  Hankkeella haetaan ratkaisua Lapin alueella toimivien urheiluseurojen työntekijöiden työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin seuratyön arjessa.

  Hankkeen tavoitteena on parantaa lappilaisissa urheiluseuroissa työskentelevien henkilöiden työhyvinvointia kehittämällä työnorganisoimisen ja johtamisen toimintamalleja sekä lisäämällä seurojen johdon ja työntekijöiden työhyvinvointi- ja rekrytointiosaamista.

  Hankkeessa kartoitetaan pohjoissuomalaisten urheiluseurojen toimintakulttuuria, toimintatapoja ja työhyvinvoinnin nykytilannetta. Kartoituksen pohjalta kehitetään työhyvinvointia, työn organisointia ja uusien työntekijöiden rekrytointia tukevia toimintamalleja ja työkaluja sekä järjestetään koulutusta em. teemoista.

  Osaamisen lisäämisellä parannetaan urheiluseuroissa työskentelevien työssä jaksamista ja työn tehokkaampaa organisointia ja toteutusta.

  Tulokset

  Hankkeen tuloksena lappilaisten urheiluseurojen osaaminen työhyvinvointiin, työn organisointiin ja johtamiseen liittyvissä asioista lisääntyy.

  Organisaatiot saavat käyttöönsä uusia toimintamalleja ja työkaluja.

  Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyy urheiluseuroissa työskentelevien henkilöiden työssä jaksamista tukeva toimintamalli ja sitä tukeva sähköinen sovellus, työn organisoinnin ja johtamisen digitaalinen alusta sekä rekrytointitoimintamalli.

  Hankkeessa kehitettävä rekrytointitoimintamalli ja uudenlainen toimintakulttuuri edesauttavat uusien työpaikkojen syntymistä urheilun ja liikunnan osaajille.

  Julkaisut

  Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen -hanke (1.3.2020-31.5.2023) on laatinut seuraoppaan, joka sisältää artikkeleita urheiluseurojen työhyvinvoinnin kehittämisen tueksi. Opas tarjoaa toimintamalleja muun muassa työn organisoinnin ja johtamisen sekä toimihenkilöiden hyvinvointi- ja rekrytointiosaamisen kehittämiseen.

  Seuraopas – seurahyvinvoinnin työkalupakin aihealueiden valinta ja rajaus perustuu hankkeen kumppanuusseuroille syksyllä 2021 teetetyn hyvinvointikyselyn tuloksiin. Kyselyyn vastanneet urheiluseurojen toimihenkilöt kokivat, että oppaassa käsiteltävien kokonaisuuksien kehittäminen parantaisi heidän hyvinvointia seurassa.

  Oppaan kaikki viisi osa-aluetta sisältävät useita itsenäisiä artikkeleita, jotka tarjoavat hankkeen aikana valmistettua sisältöä sekä linkityksiä muihin jo olemassa oleviin materiaaleihin. Oppaaseen voi tutustua yhtenä isona kokonaisuutena tai vaihtoehtoisesti valita omaa urheiluseuraa koskettavat aiheet luettavaksi.

  Seuraopas – seurahyvinvoinnin työkalupakki

  Päätoteuttaja:

  Santasport Lapin Urheiluopisto, Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

  Kohderyhmä/kumppanit:

  Hankkeen kohderyhmänä on Lapin alueen urheiluseuraorganisaatioiden johto ja urheiluseuroissa työskentelevät henkilöt.

  Aikataulu:

  1.3.2020 – 31.5.2023

  Lisätietoja:

  Soili Lehtinen
  Projektipäällikkö
  soili.lehtinen@santasport.fi, puh. 040 670 6019

  Rahoituslähteet:

  ESR 2014-2020

  Kestävää kasvua ja työtä
  Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
  Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

  Kokonaisbudjetti:

  364 600 €

 • Skills4Life - Taidot elämään

  Tavoite

  Tämän hankkeen yleisenä tavoitteena on luoda perusteltu ja luotettava osaamispohja pitkäjänteiselle ja kestävälle taidon osaamiskeskittymän toiminnalle. Taito-osaamisen lisääntymiseen myötä kehittyvät uudet toimintatavat ja siltä pohjalta mahdollistuvat tulevaisuudessa myös uudet taito-osaamista hyödyntävät palvelu- ja liiketoiminnat.

  Lapin amk ja Lapin urheiluopisto Santasport yhteisenä tavoitteena on synnyttää ja kehittää taidon oppimisen osaamiskeskittymä, jolla edistetään liikunnallista elämäntapaa ja elämänhallintaa taitoharjoittelun keinoin. Tähän tavoitteeseen tarvitaan monipuolista hankekokonaisuutta. Tämä hanke tuottaa riittävän syvän ja laajan teoreettisen sekä soveltavan osaamispohjan sekä vahvistaa osaamisen kehittymistä pitkällä aikavälillä sekä luo monipuoliset toimintaverkostot.

  Tätä tavoitetta tukevat toimenpiteet ovat:

  1) Hankkeen tavoitteena on luoda digitalisaatiota hyödyntävä taidon oppimisen modulaarinen koulutuskokonaisuus

  2) Koulutuskokonaisuudesta saadun taidon oppimisen osaamisen jalkauttaminen erilaisiin toimintaympäristöihin

  Tulokset

  Hankkeen tuloksena syntyy taito-osaamisen koulutuskokonaisuus, joka sisällytetään Lapin ammattikorkeakoulun sekä Lapin korkeakoulukonsernin jatkuvaan opintotarjontaan. Koulutuskokonaisuuden sisällä taito-osaaminen ja -ajattelu on määritelty ja päivitetty nykypäivään ja nykyaikaiseen koulutusmalliin.

  Koulutuskokonaisuuden tuottaman osaamisen kautta syntyy Santasport Lapin Urheiluopiston sekä muiden alueen toimijoiden käyttöön uusia mahdollisuuksia kehittää taito-osaamisen liittyviä palvelu- ja liiketoimintaketjuja. Koulutuskokonaisuus sisältöineen on avoimesti saatavilla ja hyödynnettävissä esimerkiksi muiden oppilaitosten ja urheiluopistojen tarjonnassa ja toiminnassa.

  Taito-osaamisen koulutuskokonaisuuden suorittaneet voivat työllistyä joko yrittäjinä tai työntekijöinä koulutuskokonaisuudessa saadun erityisosaamisen kautta.

  Hankkeessa pilotoitavan koulutuspaketin (30 op) kautta saadun kehittyneen taito-osaamisen ja -ajattelun myötä syntyy mahdollisuus uusiin innovaatioihin ja olemassa olevien palvelujen muokkaamiseen vetovoimaisemmiksi ja vaikuttavammiksi. Teknologiaa ja monitorointia hyödyntämällä olemassa oleva toiminta saa lisäarvoa ja sen vaikuttavuutta voidaan myös paremmin mitata ja perustella. Uusimpien tutkimusten mukaan liikunnan ja liikuntapalveluiden monitorointi eli mittaaminen on uusi mahdollisuus myös terveysliikunnan edistämisessä (Liikunta ja Tiede 2018).

  Hankkeen koulutuksen myötä saatu osaaminen näkyy huippu-urheiluun liittyvissä palveluissa muun muassa lisääntyneenä palveluiden kysyntänä. Esimerkkinä vaikka se, että entistä useampi jalkapallojoukkue tulee Rovaniemelle leireilemään ja saamaan koulutusta ja mittauksia jalkapallon pelaamiseen liittyvissä taitotekijöissä. Luontoliikuntamatkailupalveluissa se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että palvelun tuottamia fysiologisia vasteita mitataan ja monitoroidaan ja tämän kautta palvelun vetovoimaisuus kasvaa.

  Koulutus:

  Liikunnanohjaajakoulutus

  Osaamisryhmä:

  Vastuulliset palvelut

  Päätoteuttaja:

  Lapin ammattikorkeakoulu Oy

  Yhteistyökumppanit:

  Santasport Lapin Urheiluopisto

  Aikataulu:

  1.3.2019 – 30.9.2021

  Lisätietoja:

  Petteri Pohja

  Rahoituslähteet:

  ESR 2014-2020

  Kokonaisbudjetti:

  323 670 €

  Santasport

 • SportBusinessLapland

  Tavoite

  SportBusinessLapland-hankkeen lähtökohtana oli Lapin alueen liikunta-alan organisaatioiden ja palveluntuottajien tunnistama osaamisvaje koskien urheiluliiketoiminnan osaamista. Toimijoiden esittämän koulutustarpeen myötä, tuensaajat lähtivät yhteistyössä hakemaan ratkaisuja urheiluliiketoiminnan osaamisen vahvistamiseksi. Lähtökohtana oli tarjota konkreettisia työkaluja toiminnan tehostamiseksi ja uudistamiseksi.

  Hankkeen kehittämistavoitteena oli vahvistaa liikunta- ja urheiluliiketoiminnan osaamista ainutlaatuisessa toimintaympäristössä edistäen työllistymistä ja alueen elinkeinotoimintaa. Välitön tavoite oli kehittää pysyvä 60 opintopisteen urheiluliiketoiminnan kansainvälinen koulutuskokonaisuus työelämän tarpeisiin Lapin eri asteen koulutusorganisaatioiden tarjoamana.

  Tulokset

  Hankkeen aluksi keskityttiin selvittämään Lapin liikunta- ja urheilutoimijoiden urheiluliiketoiminnan osaamistarpeita niin johtamisen, myynnin, markkinoinnin ja viestinnän, talouden, juridiikan kuin tapahtumajärjestämisen osalta.

  Osaamistarpeiden määrittämisen myötä, suunniteltiin 60 opintopisteen laajuinen AMK-tasoinen Sport Business Lapland -koulutuskokonaisuus. Koulutuskokonaisuus muodostuu yhteensä 12:sta opintojaksosta sisältäen laaja-alaisesti markkinoinnin ja myynnin, talouden, juridiikan ja johtamisen teemoja.

  Sport Business Lapland -koulutuskokonaisuudesta pilotoitiin 6 opintojaksoa: Urheilijasta brändiksi, Vastuullinen valmentaminen, Toiminnan johtamisen ajankohtaiset taloushaasteet, Markkinoi ja myy urheilua somessa, Urheilutoiminnan verotus ja kannattavuus sekä Työyhteisön johtaminen hyvässä seurassa. Opintojaksojen lisäksi suunniteltiin AMK-opintojen pilotointina täysin ajasta ja paikasta riippumaton MOOC-verkkokurssi. Verkkokurssin sisällöt on suunniteltu antamaan yleiskuva liiketoiminnasta liikunnan ja urheilun parissa. Opintojaksoja sijoitettiin soveltuvin osion liikunnan ja vapaa-ajan sekä liiketalouden koulutusten opetussuunnitelmiin. Hankkeen aikana suunniteltiin, miten opintojaksot tulevat kokonaisuudessaan sijoittumaan AMKin tutkintokoulutuksiin sekä erikseen tarjottaviin opintoihin.

  Tämän lisäksi on suunniteltu Urheiluliiketoiminnan Urheilu ammattina -koulutuspaketti eri oppilaitosten (2.aste) urheileville opiskelijoille sekä koulutusmateriaalia toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen sekä lukiokoulutuksen opintoihin soveltuvaksi palvelemaan ensisijaisesti urheilevia opiskelijoita.

  Hankkeessa pilotoitiin myös kolme lyhytkoulutusta, joita on sisällytetty Rovaniemen toisen asteen oppilaitosten uusiin opetussuunnitelmiin: Urheiluseuran verkkosivut toimintojen kokoajana, Uusi normaali tapahtumajärjestämisessä sekä Urheilijabrändin kehittäminen.

  Hankkeen luotiin korkeakoulujen kansainvälinen urheiluliiketoiminnan substanssiverkosto. Kyseisen verkoston tavoitteena on myös hankkeen jälkeen vahvistaa urheiluliiketoiminnan osaamista, löytää uusia avauksia ja kontakteja urheiluliiketoiminnan koulutuksen ja TKI-toiminnan ympärille jatkuvan kehittämisen tueksi. Verkostoon kuuluvat Lapin AMKin lisäksi yhteistyökumppanit Skotlannista, Englannista, Espanjasta ja USA:sta (Alabamasta & New Jerseystä).

  Korkeakouluorganisaatioiden henkilöstöä kohtautettiin kansainvälisissä verkostotapaamissa, jonka tuloksena vahvistettiin hanketoimijoiden osaamista tietotaidon vaihdannan myötä sekä käynnistettiin kansainvälisen urheiluliiketoiminnan yhteistoteutuksen suunnittelu. Yhteistyössä kumppaneiden kanssa toteuttiin Global Sport Environments -webinaari. Näin ollen Lapin ammattikorkeakoulu on matkalla kohti profiloitumista kansalliseksi ja kansainväliseksi urheiluliiketoiminnan osaamiskeskittymäksi.

  Hankkeen voidaan todeta vahvistaneen urheiluliiketoiminnan osaamista ainutlaatuisessa toimintaympäristössä. Urheiluliiketoiminnan koulutuksen kehittämistyö jatkuu hankkeen jälkeen eri toimenpitein. Hankkeessa tunnistettu tarve urheilu- ja liikuntatoimijoiden liiketoiminnan osaamisen kehittämiselle on huomioitu Lapin AMKin strategisissa linjauksissa, jonka mukaisesti Vastuulliset palvelut -osaamisryhmän yksi osaamisprofiileista keskittyy urheiluliiketoiminnan saralle. Näin ollen hankkeen jälkeen tullaan rakentamaan urheiluliiketoiminnan korkeakouludiplomi täydennyskoulutuskokonaisuudeksi sekä englanninkielinen tutkintokoulutus. Hankkeen jälkeen jatketaan myös 2. asteen ja vapaan sivistystyön koulutussisältöjen suunnittelua ja toteutusta.

  Julkaisut

  Tutustu alta hankkeen kautta syntyneisiin koulutussisältöihin.

  SantaSportin sport Business Lapland -Koulutussisällöt

  Päätoteuttaja:

  Lapin ammattikorkeakoulu Oy

  Yhteistyökumppanit:

  Santasport Lapin Urheiluopisto

  Aikataulu:

  1.11.2019 – 31.8.2022

  Lisätietoja:

  Jenni Kemi
  Projektipäällikkö, Lapin AMK

  Jarkko Komulainen
  Projektiasiantuntija
  jarkko.komulainen@santasport.fi, puh. 040 032 1020

  Rahoituslähteet:

  ESR 2014-2020

  YK:n kestävän kehityksen tavoitteet/SDG tavoitteet:

  04. Hyvä koulutus

  Kokonaisbudjetti:

  303 726 €

  Santasport

 • Uusi normaali urheilu- ja liikuntapalveluiden toimintaympäristöissä – turvallisuuden palvelumuotoiluratkaisut

  Kuvaus

  Tarve Uusi normaali -toimintamallille urheilu- ja liikuntatilojen toimintaympäristössä järjestettäville liikunnan ja urheilun päivittäispalveluille ja -tapahtumille on syntynyt koronapandemian seurauksena. Koronarajoitusten ja julkisten liikuntatilojen sulkemisen myötä monet sisäurheilu- ja liikuntalajit, palveluntarjoajat sekä asiakkaat ovat olleet vaikeuksissa ja liikunta-alan ammatinharjoittaminen sekä harrastaminen on ollut lähes mahdotonta sulkutilan aikana.

  Tavoite

  Tavoitteena on luoda yksiin kansiin puristettu viranomaisten hyväksymä Uusi normaali -toimintamalli, jossa on esitetty ratkaisut ja mallit, miten urheilun ja liikunnan päivittäispalvelut ja -tapahtumat voidaan toteuttaa turvallisessa toimintaympäristössä. Uusi normaali -toimintamallissa kuvataan ja parannetaan urheilun ja liikunnan päivittäispalveluiden ja -tapahtumien kokonaisvaltaista turvallisuutta palvelumuotoilun keinoin. Toimintamallin tarkoitus on turvata alan kehittyminen, kasvu ja työllisyys poikkeusolosuhteista huolimatta.

  Toimenpiteet

  Uusi normaali -toimintamalli toteutetaan turvallisuuslähtöisellä palvelumuotoilulla, jonka avulla mahdollisestaan urheilu- ja liikuntapalveluiden sopeutuminen koronan tai jonkun muun vastaavan poikkeusolot aiheuttavaan tilanteeseen. Työpajatyöskentelyyn kootaan operatiivisesta toiminnasta vastaavat työntekijät ja toimijat sekä säädöksistä määräävät eri viranomaiset, jonka pohjalta luodaan liikunta- ja urheilutoimintaympäristöihin soveltuva toimintaohjeisto. Toimintaohjeisto testataan ja viedään kohti käytäntöä toteuttamalla kolme erilaista pilotointikokeilua urheilun ja liikunnan päivittäispalveluissa sekä -tapahtumissa.

  Hankkeen lopputuotos, Uusi normaali -toimintamalli, soveltuu käytettäväksi kaikkialle Suomeen julkisiin tai yksityisiin liikuntapalveluihin ja -tiloihin. Hanke edistää alueen liikuntaelinkeinoja koronaviruspandemian aiheuttamista haitoista toipumisessa.

  Julkaisut

  Ohjeisto esittelee terveysturvalliset käytännön ratkaisut ja mallit, jotka soveltuvat niin julkisiin kuin yksityisiin liikuntatiloihin, -tapahtumiin ja –palveluihin. Ohjeistosta löydät päivittyvät linkit koronavirustilanteeseen ja alueellisiin suosituksiin.

  Uusi Normaali toimintaohjeisto on luotu Santasport Lapin Urheiluopiston toteuttamassa Turvallinen urheilu ja liikunta –hankkeessa, keväällä 2021. Ohjeiston hyviä käytänteitä ja ratkaisuja varten on kuultu monipuolisesti liikunta-alan toimijoita, palveluiden ja tapahtumien järjestäjiä sekä asiantuntijoita ja Lapin alueen terveysviranomaisia.

  Ohjeiston ratkaisuja ja malleja tulee tulkita ja soveltaa aina tilannekohtaisesti suhteessa organisaatiokohtaisiin erityispiirteisiin sekä kansallisiin ja alueellisiin viranomaisohjeistuksiin. Ohjeiston ulkoasusta vastaa Muotoilutoimisto Arctic Factory.

  Uusi Normaali urheilu- ja liikuntapalveluiden toimintaympäristöissä – turvallisuuden palvelumuotoilu ratkaisut –hanke, 1.1.2021 – 30.6.2021. Lapin Liiton myöntämä Maakunnan omaehtoisen kehittämisen (AKKE) -rahoitus.

  Lataa Uusi normaali -toimintaohjeisto

  Päätoteuttaja:

  Santasport Lapin Urheiluopisto

  Kohderyhmä:

  Rovaniemen ja Lapin alueen yksityiset sekä julkiset liikunta-alan toimijat, jotka järjestävät urheilu- ja liikuntatapahtumia sekä päivittäistoimintoja.

  Aikataulu:

  1.1.2021 – 30.6.2021

  Lisätietoja:

  Krista Skantz
  Projektipäällikkö

  Heikki Keskitalo
  Kehityspäällikkö, asiantuntija
  heikki.keskitalo@santasport.fi, puh. 040 737 9059

  Rahoituslähteet: 

  Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman AKKE-rahoitus, Lapin Liitto

  Kokonaisbudjetti:

  59 200 €