Hankkeet

Santasport Lapin Urheiluopisto osallistuu tai on päätoimijana muutamassa kehittämishankkeessa, jotka joko vaikuttavat oman toiminnan kehittämiseen tai niiden avulla tuotetaan uutta osaamista. Kehittämishankkeet kytkeytyvät sisällöllisesti myös urheiluopiston koulutustoimintaan. Hankkeet ovat osa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Käynnissä olevat hankkeet

 • Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen/ S21897

  Tavoite:

  Hankkeella haetaan ratkaisua Lapin alueella toimivien urheiluseurojen työntekijöiden työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin seuratyön arjessa.

  Hankkeen tavoitteena on parantaa lappilaisissa urheiluseuroissa työskentelevien henkilöiden työhyvinvointia kehittämällä työnorganisoimisen ja johtamisen toimintamalleja sekä lisäämällä seurojen johdon ja työntekijöiden työhyvinvointi- ja rekrytointiosaamista.

  Hankkeessa kartoitetaan pohjoissuomalaisten urheiluseurojen toimintakulttuuria, toimintatapoja ja työhyvinvoinnin nykytilannetta. Kartoituksen pohjalta kehitetään työhyvinvointia, työn organisointia ja uusien työntekijöiden rekrytointia tukevia toimintamalleja ja työkaluja sekä järjestetään koulutusta em. teemoista.

  Osaamisen lisäämisellä parannetaan urheiluseuroissa työskentelevien työssä jaksamista ja työn tehokkaampaa organisointia ja toteutusta.

  Tulokset:

  Hankkeen tuloksena lappilaisten urheiluseurojen osaaminen työhyvinvointiin, työn organisointiin ja johtamiseen liittyvissä asioista lisääntyy.

  Organisaatiot saavat käyttöönsä uusia toimintamalleja ja työkaluja.

  Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyy urheiluseuroissa työskentelevien henkilöiden työssä jaksamista tukeva toimintamalli ja sitä tukeva sähköinen sovellus, työn organisoinnin ja johtamisen digitaalinen alusta sekä rekrytointitoimintamalli.

  Hankkeessa kehitettävä rekrytointitoimintamalli ja uudenlainen toimintakulttuuri edesauttavat uusien työpaikkojen syntymistä urheilun ja liikunnan osaajille.

   

  Päätoteuttaja:

  Santasport Lapin Urheiluopisto, Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

  Kohderyhmä/kumppanit:

  Hankkeen kohderyhmänä on Lapin alueen urheiluseuraorganisaatioiden johto ja urheiluseuroissa työskentelevät henkilöt.

  Aikataulu:     

  1.3.2020 – 28.2.2023

   

  Lisätietoja:

  Soili Lehtinen
  Projektipäällikkö
  soili.lehtinen@santasport.fi, puh. 040 670 6019

   

  Rahoituslähteet: 

  ESR 2014-2020

  Kestävää kasvua ja työtä

  Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

  Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

  Kokonaisbudjetti:

  364 600 €

   

   

 • E-urheilusta lappilainen tiekartta

  Tarkoitus ja tavoite:

  Hankkeen tarkoituksena on kehittää e-urheilua koko Lapin maakunnassa sekä muiden toimijoiden parissa luomalla e-urheilun koulutuskokonaisuus ja toimintamalli. Tämän tueksi tehdään digitaalinen oppimis- ja valmennusympäristö, jotka sisältävät tarvittavat opetusmateriaalit. Hanke rakentaa ja vahvistaa Lappiin e-urheilun yhteistyöverkoston eri toimijoiden välille.

  Hankkeen tavoitteena on:

  • Rakentaa alan tarpeita vastaava e-urheilun koulutuskokonaisuus, oppiaine.
  • Mahdollistaa e-urheilun ja opiskelun joustava yhdistäminen urheilija polun kehittämisen kautta.
  • Oppilaitos-seurayhteistyöverkoston synnyttäminen ja koordinointi, mikä mahdollistaa e-urheilun koulutuskokonaisuuden tarjoamisen koko Lapin alueella.

  Hankkeen tavoitteet kehittävät Lapin maakunnalle pohjaa e-urheilun koulutusopinnoille, -lajikoulutukselle ja valmennukselle sekä jatkuvan oppimisen ympäristölle ja akatemiatoiminnalle. Näiden avulla hanke antaa muille toimijoille mahdollisuuden hyödyntää koulutuskokonaisuutta ja seurayhteistyön mallia valtakunnallisesti.

  Tulokset:

  Hanke rakentaa ja vahvistaa yläkoulun, ammatillisen oppilaitoksen, ammattikorkeakoulun, työllistäjinäkin toimivien urheiluseurojen ja lajiliiton välistä yhteistyötä sekä luo Lappiin e-urheilun seuratoiminnan verkoston.

  Hankkeen konkreettisena tuloksena on digitaalinen oppimis- ja valmennusympäristö, joka sisältää koulutuksen toteutukseen tarvittavat opetusmateriaalit.

  Lisäksi hanke mahdollistaa e-urheilun vapaan sivistystyön koulutuksen ja leirityksen, sekä yläkouluakatemian ja urheiluakatemian toiminnan Lapissa. Akatemiakoulutuksen ja seuratoiminnan kehittyessä hanke kehittää paikallista työvoiman osaamista ja luo uusia työllistymismahdollisuuksia.

  Pitkän aikavälin vaikutuksena on luoda Lappiin toimiva e-urheilukulttuuri ja verkosto. Lapissa on valtakunnallisesti tunnettua ja kansainvälisesti tunnistettavaa e-urheiluosaamista, mikä edistää alueen veto- ja pitovoimaa. E-urheilukoulutuksen ja urheilijan polun avulla koulutukseen tavoitetaan sellaisia nuoria, jotka eivät ole hakeutuneet aiemmin tutkintoon johtavaan koulutukseen.

  Toteuttajat:

  Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Santasport Lapin Urheiluopisto

  Kohderyhmä/kumppanit:

  Hankkeen kohderyhmänä ovat lappilaiset yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut sekä urheiluseurat.

  Hankkeen kohderyhmänä ovat myös koulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä urheiluseurojen seuratyöntekijät ja pelaajat.

  Aikataulu:

  1.1.2021 – 31.5.2023

  Lisätietoja:

  Miikka Lehto
  Projektiasiantuntija
  miikka.lehto@santasport.fi, puh. 050 408 8252

  Niko Pimiä
  Projektiasiantuntija
  niko.pimia@santasport.fi, puh. 050 466 6092

  Teo Jeskanen
  Hankekoordinaattori
  teo.jeskanen@santasport.fi, puh. 040 710 6381

  Rahoituslähteet:

  ESR 2014-2020

  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

  Kokonaisbudjetti:

  298 309€


Päättyneet hankkeet

 • Skills4Life - Taidot elämään

  Tavoite:

  Tämän hankkeen yleisenä tavoitteena on luoda perusteltu ja luotettava osaamispohja pitkäjänteiselle ja kestävälle taidon osaamiskeskittymän toiminnalle. Taito-osaamisen lisääntymiseen myötä kehittyvät uudet toimintatavat ja siltä pohjalta mahdollistuvat tulevaisuudessa myös uudet taito-osaamista hyödyntävät palvelu- ja liiketoiminnat.

  Lapin amk ja Lapin urheiluopisto Santasport yhteisenä tavoitteena on synnyttää ja kehittää taidon oppimisen osaamiskeskittymä, jolla edistetään liikunnallista elämäntapaa ja elämänhallintaa taitoharjoittelun keinoin. Tähän tavoitteeseen tarvitaan monipuolista hankekokonaisuutta. Tämä hanke tuottaa riittävän syvän ja laajan teoreettisen sekä soveltavan osaamispohjan sekä vahvistaa osaamisen kehittymistä pitkällä aikavälillä sekä luo monipuoliset toimintaverkostot.

  Tätä tavoitetta tukevat toimenpiteet ovat:

  1) Hankkeen tavoitteena on luoda digitalisaatiota hyödyntävä taidon oppimisen modulaarinen koulutuskokonaisuus

  2) Koulutuskokonaisuudesta saadun taidon oppimisen osaamisen jalkauttaminen erilaisiin toimintaympäristöihin

  Tulokset:

  Hankkeen tuloksena syntyy taito-osaamisen koulutuskokonaisuus, joka sisällytetään Lapin ammattikorkeakoulun sekä Lapin korkeakoulukonsernin jatkuvaan opintotarjontaan. Koulutuskokonaisuuden sisällä taito-osaaminen ja -ajattelu on määritelty ja päivitetty nykypäivään ja nykyaikaiseen koulutusmalliin.

  Koulutuskokonaisuuden tuottaman osaamisen kautta syntyy Santasport Lapin Urheiluopiston sekä muiden alueen toimijoiden käyttöön uusia mahdollisuuksia kehittää taito-osaamisen liittyviä palvelu- ja liiketoimintaketjuja. Koulutuskokonaisuus sisältöineen on avoimesti saatavilla ja hyödynnettävissä esimerkiksi muiden oppilaitosten ja urheiluopistojen tarjonnassa ja toiminnassa.

  Taito-osaamisen koulutuskokonaisuuden suorittaneet voivat työllistyä joko yrittäjinä tai työntekijöinä koulutuskokonaisuudessa saadun erityisosaamisen kautta.

  Hankkeessa pilotoitavan koulutuspaketin (30 op) kautta saadun kehittyneen taito-osaamisen ja -ajattelun myötä syntyy mahdollisuus uusiin innovaatioihin ja olemassa olevien palvelujen muokkaamiseen vetovoimaisemmiksi ja vaikuttavammiksi. Teknologiaa ja monitorointia hyödyntämällä olemassa oleva toiminta saa lisäarvoa ja sen vaikuttavuutta voidaan myös paremmin mitata ja perustella. Uusimpien tutkimusten mukaan liikunnan ja liikuntapalveluiden monitorointi eli mittaaminen on uusi mahdollisuus myös terveysliikunnan edistämisessä (Liikunta ja Tiede 2018).

  Hankkeen koulutuksen myötä saatu osaaminen näkyy huippu-urheiluun liittyvissä palveluissa muun muassa lisääntyneenä palveluiden kysyntänä. Esimerkkinä vaikka se, että entistä useampi jalkapallojoukkue tulee Rovaniemelle leireilemään ja saamaan koulutusta ja mittauksia jalkapallon pelaamiseen liittyvissä taitotekijöissä. Luontoliikuntamatkailupalveluissa se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että palvelun tuottamia fysiologisia vasteita mitataan ja monitoroidaan ja tämän kautta palvelun vetovoimaisuus kasvaa.

  Koulutus:

  Liikunnanohjaajakoulutus

  Osaamisryhmä:

  Vastuulliset palvelut

  Päätoteuttaja:

  Lapin ammattikorkeakoulu Oy

  Yhteistyökumppanit:

  Lapin Urheiluopisto Santasport

  Aikataulu:

  1.3.2019 – 30.9.2021

  Lisätietoja:

  Petteri Pohja

  Rahoituslähteet:

  ESR 2014-2020

  Kokonaisbudjetti:

  323 670 €

   

  Santasport

 • SportBusinessLapland

  Tavoite:

  Hankkeen kehittämistavoite on vahvistaa toimijoiden osaamista, jolla edistetään työllistymistä ja alueen elinkeinotoimintaa, erityisesti urheiluliiketoiminnan kontekstissa.
  Hankkeen tavoitteena on kehittää pysyvä 60 opintopisteen urheiluliiketoiminnan kansainvälinen koulutuskokonaisuus työelämän tarpeisiin Lapin eri asteenkoulutusorganisaatioiden tarjoamana. 60 opintopisteen kokonaisuus jaetaan pienempiin teemallisiin moduuleihin, jotka ovat laajuudeltaan 5-15 opintopisteen kokonaisuuksia. Kokonaisuuden teemalliset moduulit ovat mm. urheiluliiketoiminta ja johtaminen, sport-osaamisen brändäys ja myyntiosaaminen. Koulutusmateriaalissa ja toteutusmuodoissa hyödynnetään digitalisaatiota, ja kieliversiot toteutetaan suomeksi ja englanniksi.
  Hankkeella vastataan työelämän ja alan toimijoiden esille tuomiin kehittämistarpeisiin. Hankkeen toimenpiteiden kautta vahvistetaan teeman puitteissa verkostomaista toimintaa eri oppilaitosten kesken luoden pohjaa SportBusinessLapland-osaamiskeskittymän käynnistämiseen Rovaniemellä tarjoten vuorovaikutteisia urheiluliiketoiminnan koulutuspalveluita alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

  Tulokset:

  1. Urheiluliiketoiminnan tarkennettu osaamistarpeiden määrittely: alueen toimijoiden tarvekartoitus
  koulutuskokonaisuuden sisältöjen määrittelemiseksi
  2. SportBusinessLapland koulutuskokonaisuuksien moduulien tavoitteet ja sisällöt: toimijoiden tarpeiden pohjalta rakentuu eri laajuisia moduuleja
  3. Koulutuskokonaisuuden pilotointi ja sen palautteet toteuttaen koulutusta eri muodoissaan eri kohderyhmille:
  rakennettujen koulutusmoduulien pilotointi testiryhmillä ja muokkaus palautteen perusteella
  4. Verkostomainen, eri oppilaitosten yhteenliittymä tuottaen koulutuspalveluita urheiluliiketoiminnan tarpeisiin: Eri koulutusorganisaatiot hyödyntävät rakennettua urheiluliiketoiminnan koulutuspakettia (korkea-aste, 2. aste, vapaa sivistystyö)
  5. Tulevaisuuden SportBusinessLapland osaamiskeskittymän käynnistäminen Rovaniemellä tarjoten palveluita alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti: tavoitteena on profiloitua kansalliseksi ja kansainväliseksi urheiluliiketoiminnan osaamiskeskittymäksi (ClusSport SportBusinessAlliance)
  Lyhyellä aikavälillä hanke saa aikaan 60 ECTS-pisteen koulutuskokonaisuuden urheiluliiketoimintaan, joka kytkeytyy hankkeen osapuolten ja Lapin urheiluakatemian opintotarjontaan uutena koulutustarjontana.
  Pitkällä aikavälillä hanke vastaa urheilutoimijoiden esittämään tarpeeseen, että urheilun alalla toimivat saavat
  parempaa osaamista ja ymmärrystä liiketoiminnasta, joka alaan liittyy. Käytännössä tämä tarkoittaa suurempaa urheilun ja liikunnan tuomaa tuloa alueelle. Asiaa voidaan mitata samalla tavalla kuin matkailun aluetalousvaikutuksia on jo mitattu.
  Hankkeen kokonaisbudjetti on 303 730€, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä ESR-tuki on 242 984€.
  Koulutus:

  Tradenomikoulutus, liiketalous, Rovaniemi

  Osaamisryhmä:

  Vastuulliset palvelut

  Yhteistyökumppanit:

  Santasport Lapin Urheiluopisto

  Aikataulu:

  1.11.2019 – 31.10.2021

  Lisätietoja:

  Jenni Kemi

  Rahoituslähteet:

  ESR 2014-2020

  Kokonaisbudjetti:

  303 730 €

   

  Santasport

 • Uusi normaali urheilu- ja liikuntapalveluiden toimintaympäristöissä – turvallisuuden palvelumuotoiluratkaisut

  Kuvaus:

  Tarve Uusi normaali -toimintamallille urheilu- ja liikuntatilojen toimintaympäristössä järjestettäville liikunnan ja urheilun päivittäispalveluille ja -tapahtumille on syntynyt koronapandemian seurauksena. Koronarajoitusten ja julkisten liikuntatilojen sulkemisen myötä monet sisäurheilu- ja liikuntalajit, palveluntarjoajat sekä asiakkaat ovat olleet vaikeuksissa ja liikunta-alan ammatinharjoittaminen sekä harrastaminen on ollut lähes mahdotonta sulkutilan aikana.

  Tavoite:

  Tavoitteena on luoda yksiin kansiin puristettu viranomaisten hyväksymä Uusi normaali -toimintamalli, jossa on esitetty ratkaisut ja mallit, miten urheilun ja liikunnan päivittäispalvelut ja -tapahtumat voidaan toteuttaa turvallisessa toimintaympäristössä. Uusi normaali -toimintamallissa kuvataan ja parannetaan urheilun ja liikunnan päivittäispalveluiden ja -tapahtumien kokonaisvaltaista turvallisuutta palvelumuotoilun keinoin. Toimintamallin tarkoitus on turvata alan kehittyminen, kasvu ja työllisyys poikkeusolosuhteista huolimatta.

  Toimenpiteet:

  Uusi normaali -toimintamalli toteutetaan turvallisuuslähtöisellä palvelumuotoilulla, jonka avulla mahdollisestaan urheilu- ja liikuntapalveluiden sopeutuminen koronan tai jonkun muun vastaavan poikkeusolot aiheuttavaan tilanteeseen. Työpajatyöskentelyyn kootaan operatiivisesta toiminnasta vastaavat työntekijät ja toimijat sekä säädöksistä määräävät eri viranomaiset, jonka pohjalta luodaan liikunta- ja urheilutoimintaympäristöihin soveltuva toimintaohjeisto. Toimintaohjeisto testataan ja viedään kohti käytäntöä toteuttamalla kolme erilaista pilotointikokeilua urheilun ja liikunnan päivittäispalveluissa sekä -tapahtumissa.

  Hankkeen lopputuotos, Uusi normaali -toimintamalli, soveltuu käytettäväksi kaikkialle Suomeen julkisiin tai yksityisiin liikuntapalveluihin ja -tiloihin. Hanke edistää alueen liikuntaelinkeinoja koronaviruspandemian aiheuttamista haitoista toipumisessa.

  Julkaisut:

  Ohjeisto esittelee terveysturvalliset käytännön ratkaisut ja mallit, jotka soveltuvat niin julkisiin kuin yksityisiin liikuntatiloihin, -tapahtumiin ja –palveluihin. Ohjeistosta löydät päivittyvät linkit koronavirustilanteeseen ja alueellisiin suosituksiin.

  Uusi Normaali toimintaohjeisto on luotu Santasport Lapin Urheiluopiston toteuttamassa Turvallinen urheilu ja liikunta –hankkeessa, keväällä 2021. Ohjeiston hyviä käytänteitä ja ratkaisuja varten on kuultu monipuolisesti liikunta-alan toimijoita, palveluiden ja tapahtumien järjestäjiä sekä asiantuntijoita ja Lapin alueen terveysviranomaisia.

  Ohjeiston ratkaisuja ja malleja tulee tulkita ja soveltaa aina tilannekohtaisesti suhteessa organisaatiokohtaisiin erityispiirteisiin sekä kansallisiin ja alueellisiin viranomaisohjeistuksiin. Ohjeiston ulkoasusta vastaa Muotoilutoimisto Arctic Factory.

  Uusi Normaali urheilu- ja liikuntapalveluiden toimintaympäristöissä – turvallisuuden palvelumuotoilu ratkaisut –hanke, 1.1.2021 – 30.6.2021. Lapin Liiton myöntämä Maakunnan omaehtoisen kehittämisen (AKKE) -rahoitus.

  Lataa Uusi normaali -toimintaohjeisto

  Päätoteuttaja:

  Santasport Lapin Urheiluopisto

  Kohderyhmä:

  Rovaniemen ja Lapin alueen yksityiset sekä julkiset liikunta-alan toimijat, jotka järjestävät urheilu- ja liikuntatapahtumia sekä päivittäistoimintoja.

  Aikataulu:     

  1.1.2021 – 30.6.2021

  Lisätietoja:

  Krista Skantz
  Projektipäällikkö
  krista.skantz@santasport.fi, puh. 040 140 8366

  Heikki Keskitalo
  Kehityspäällikkö, asiantuntija
  heikki.keskitalo@santasport.fi, puh. 040 737 9059

  Rahoituslähteet: 

  Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman AKKE-rahoitus, Lapin Liitto

  Kokonaisbudjetti:

  59 200 €