Hankkeet

Santasport Lapin Urheiluopisto osallistuu tai on päätoimijana muutamassa kehittämishankkeessa, jotka joko vaikuttavat oman toiminnan kehittämiseen tai niiden avulla tuotetaan uutta osaamista. Kehittämishankkeet kytkeytyvät sisällöllisesti myös urheiluopiston koulutustoimintaan. Hankkeet ovat osa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Käynnissä olevat hankkeet

 • The Future of Snowsport Industry

  Background of the project

  Tourism and hospitality sector along with the snow sport industry is suffering from labor shortage:

  • No competent labor available
  • Working in tourism is not found lucrative career-wise
  • Accomodation is hard to find for seasonal workers and even local year a round residents
  • Seasonal work sets challenges (also opportunities)
  • Long term commitment is weak
  • Employment mismatch
  • Age structure (Finland)
  • International employment is weak.

  Target

  The aim of the project is to map the views of ski resort services and operators in the tourism, restaurant and catering sector on the availability of skilled labour, competence needs and training opportunities in Lapland and elsewhere in Northern Finland, and to investigate changes in the operating environment and ways to respond to the changes. The aim is to collect and analyze information on the needs and future directions of competence development. The environment for data collection is the international InterSki event in Levi, which will be held in March 2023. Data collection will continue also after the event. The aim is to utilize new information with companies and to create a basis for developing broader international cooperation.

  Outcomes

  • Workshop in Levi (autumn 2023) for education providers and companies to publish results and further develop solutions
  • Open up three to five new co-operative projects endeavor to promote solutions
  • Foster local and international co-operation
  • Publish a report on the results

  Report

  The results/publication of the survey will be presented at a seminar and workshop, as well  as through the network, extensively to training providers and ski and tourist resorts and other companies. The 3-5 development openings/pilots generated from the workshop are documented and shared between the implementers and participants. The results of the workshop will be shared on the implementers’ websites and e.g. in local newspapers. The publication will be presented at the meetings of the Finnish ski resort associations in 2023 and 2024, when different ski resort operators will have access to new information for their own development work. The workshop starts joint development processes between educational institutions and companies.

  The aim of the workshop is to start 3-5 new development processes to secure the availability of skilled  labour and to continue cooperation with educational institutions and regional actors. Development processes/pilots are documented for further collaboration and process dissemination. The results will be available for international networks to be used for developmental purposes.

  Implementor:

  Santasport / Rovaniemi Municipal Federation of Education (REDU)

  Co-implementer:

  Municipality of Kittilä

  Project period:

  1.11.2022 – 31.1.2024

  More information:

  Jarkko Komulainen
  Project Manager
  jarkko.komulainen@santasport.fi, tel. +358 40 032 1020

  Funding:

  Regional Council of Lapland

  Budget:

  84 374 €

        

Päättyneet hankkeet

 • Oppimis- ja testausympäristöt tulevaisuuden liikunnan ja urheilun keskittymässä (OpTe -hanke)

  Tavoite

  Hankkeen tavoitteena on modernisoida Lapin alueen liikunta- ja urheilualan testaus- ja mittausvälineistöä sekä muuta teknistä välineistöä. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää alalle vaadittavaa osaamista.

  Tulokset

  Hankekokonaisuudessa rakennetaan Lappiin taito- ja fyysisen valmennuksen sekä urheilun oppimisympäristöjen osaamiskeskittymä.

  Toteuttajat:

  Lapin ammattikorkeakoulu, Santasport Lapin Urheiluopisto

  Aikataulu:

  1.4.2020 – 30.9.2023

  Lisätietoja:

  Teo Jeskanen
  teo.jeskanen@santasport.fi
  puh. 040 710 6381

  Heikki Keskitalo
  heikki.keskitalo@santasport.fi
  puh. 040 737 9059

  Rahoituslähteet:

  EAKR 2014-2020

  Lapin Liitto
  Kestävää kasvua ja työtä
  Suomen rakennerahasto-ohjelma

  Kokonaisbudjetti:

  1 500 000 €

                          

 • E-urheilusta lappilainen tiekartta

  Tarkoitus ja tavoite

  Hankkeen tarkoituksena on kehittää e-urheilua koko Lapin maakunnassa sekä muiden toimijoiden parissa luomalla e-urheilun koulutuskokonaisuus ja toimintamalli. Tämän tueksi tehdään digitaalinen oppimis- ja valmennusympäristö, jotka sisältävät tarvittavat opetusmateriaalit. Hanke rakentaa ja vahvistaa Lappiin e-urheilun yhteistyöverkoston eri toimijoiden välille.

  Hankkeen tavoitteena on:

  • Rakentaa alan tarpeita vastaava e-urheilun koulutuskokonaisuus, oppiaine.
  • Mahdollistaa e-urheilun ja opiskelun joustava yhdistäminen urheilija polun kehittämisen kautta.
  • Oppilaitos-seurayhteistyöverkoston synnyttäminen ja koordinointi, mikä mahdollistaa e-urheilun koulutuskokonaisuuden tarjoamisen koko Lapin alueella.

  Hankkeen tavoitteet kehittävät Lapin maakunnalle pohjaa e-urheilun koulutusopinnoille, -lajikoulutukselle ja valmennukselle sekä jatkuvan oppimisen ympäristölle ja akatemiatoiminnalle. Näiden avulla hanke antaa muille toimijoille mahdollisuuden hyödyntää koulutuskokonaisuutta ja seurayhteistyön mallia valtakunnallisesti.

  Tulokset

  Hanke rakentaa ja vahvistaa yläkoulun, ammatillisen oppilaitoksen, ammattikorkeakoulun, työllistäjinäkin toimivien urheiluseurojen ja lajiliiton välistä yhteistyötä sekä luo Lappiin e-urheilun seuratoiminnan verkoston.

  Hankkeen konkreettisena tuloksena on digitaalinen oppimis- ja valmennusympäristö, joka sisältää koulutuksen toteutukseen tarvittavat opetusmateriaalit.

  Lisäksi hanke mahdollistaa e-urheilun vapaan sivistystyön koulutuksen ja leirityksen, sekä yläkouluakatemian ja urheiluakatemian toiminnan Lapissa. Akatemiakoulutuksen ja seuratoiminnan kehittyessä hanke kehittää paikallista työvoiman osaamista ja luo uusia työllistymismahdollisuuksia.

  Pitkän aikavälin vaikutuksena on luoda Lappiin toimiva e-urheilukulttuuri ja verkosto. Lapissa on valtakunnallisesti tunnettua ja kansainvälisesti tunnistettavaa e-urheiluosaamista, mikä edistää alueen veto- ja pitovoimaa. E-urheilukoulutuksen ja urheilijan polun avulla koulutukseen tavoitetaan sellaisia nuoria, jotka eivät ole hakeutuneet aiemmin tutkintoon johtavaan koulutukseen.

  Toteuttajat:

  Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Santasport Lapin Urheiluopisto

  Kohderyhmä/kumppanit:

  Hankkeen kohderyhmänä ovat lappilaiset yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut sekä urheiluseurat.

  Hankkeen kohderyhmänä ovat myös koulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä urheiluseurojen seuratyöntekijät ja pelaajat.

  Aikataulu:

  1.1.2021 – 31.8.2023

  Lisätietoja:

  Miikka Lehto
  Projektiasiantuntija
  miikka.lehto@santasport.fi, puh. 050 408 8252

  Niko Pimiä
  Projektiasiantuntija
  niko.pimia@santasport.fi, puh. 050 466 6092

  Teo Jeskanen
  Hankekoordinaattori
  teo.jeskanen@santasport.fi, puh. 040 710 6381

  Rahoituslähteet:

  ESR 2014-2020

  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

  Kokonaisbudjetti:

  298 309€

 • Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen/ S21897

  Tavoite

  Hankkeella haetaan ratkaisua Lapin alueella toimivien urheiluseurojen työntekijöiden työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin seuratyön arjessa.

  Hankkeen tavoitteena on parantaa lappilaisissa urheiluseuroissa työskentelevien henkilöiden työhyvinvointia kehittämällä työnorganisoimisen ja johtamisen toimintamalleja sekä lisäämällä seurojen johdon ja työntekijöiden työhyvinvointi- ja rekrytointiosaamista.

  Hankkeessa kartoitetaan pohjoissuomalaisten urheiluseurojen toimintakulttuuria, toimintatapoja ja työhyvinvoinnin nykytilannetta. Kartoituksen pohjalta kehitetään työhyvinvointia, työn organisointia ja uusien työntekijöiden rekrytointia tukevia toimintamalleja ja työkaluja sekä järjestetään koulutusta em. teemoista.

  Osaamisen lisäämisellä parannetaan urheiluseuroissa työskentelevien työssä jaksamista ja työn tehokkaampaa organisointia ja toteutusta.

  Tulokset

  Hankkeen tuloksena lappilaisten urheiluseurojen osaaminen työhyvinvointiin, työn organisointiin ja johtamiseen liittyvissä asioista lisääntyy.

  Organisaatiot saavat käyttöönsä uusia toimintamalleja ja työkaluja.

  Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyy urheiluseuroissa työskentelevien henkilöiden työssä jaksamista tukeva toimintamalli ja sitä tukeva sähköinen sovellus, työn organisoinnin ja johtamisen digitaalinen alusta sekä rekrytointitoimintamalli.

  Hankkeessa kehitettävä rekrytointitoimintamalli ja uudenlainen toimintakulttuuri edesauttavat uusien työpaikkojen syntymistä urheilun ja liikunnan osaajille.

  Julkaisut

  Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen -hanke (1.3.2020-31.5.2023) on laatinut seuraoppaan, joka sisältää artikkeleita urheiluseurojen työhyvinvoinnin kehittämisen tueksi. Opas tarjoaa toimintamalleja muun muassa työn organisoinnin ja johtamisen sekä toimihenkilöiden hyvinvointi- ja rekrytointiosaamisen kehittämiseen.

  Seuraopas – seurahyvinvoinnin työkalupakin aihealueiden valinta ja rajaus perustuu hankkeen kumppanuusseuroille syksyllä 2021 teetetyn hyvinvointikyselyn tuloksiin. Kyselyyn vastanneet urheiluseurojen toimihenkilöt kokivat, että oppaassa käsiteltävien kokonaisuuksien kehittäminen parantaisi heidän hyvinvointia seurassa.

  Oppaan kaikki viisi osa-aluetta sisältävät useita itsenäisiä artikkeleita, jotka tarjoavat hankkeen aikana valmistettua sisältöä sekä linkityksiä muihin jo olemassa oleviin materiaaleihin. Oppaaseen voi tutustua yhtenä isona kokonaisuutena tai vaihtoehtoisesti valita omaa urheiluseuraa koskettavat aiheet luettavaksi.

  Seuraopas – seurahyvinvoinnin työkalupakki

  Päätoteuttaja:

  Santasport Lapin Urheiluopisto, Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

  Kohderyhmä/kumppanit:

  Hankkeen kohderyhmänä on Lapin alueen urheiluseuraorganisaatioiden johto ja urheiluseuroissa työskentelevät henkilöt.

  Aikataulu:

  1.3.2020 – 31.5.2023

  Lisätietoja:

  Soili Lehtinen
  Projektipäällikkö
  soili.lehtinen@santasport.fi, puh. 040 670 6019

  Rahoituslähteet:

  ESR 2014-2020

  Kestävää kasvua ja työtä
  Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
  Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

  Kokonaisbudjetti:

  364 600 €

 • Skills4Life - Taidot elämään

  Tavoite

  Tämän hankkeen yleisenä tavoitteena on luoda perusteltu ja luotettava osaamispohja pitkäjänteiselle ja kestävälle taidon osaamiskeskittymän toiminnalle. Taito-osaamisen lisääntymiseen myötä kehittyvät uudet toimintatavat ja siltä pohjalta mahdollistuvat tulevaisuudessa myös uudet taito-osaamista hyödyntävät palvelu- ja liiketoiminnat.

  Lapin amk ja Lapin urheiluopisto Santasport yhteisenä tavoitteena on synnyttää ja kehittää taidon oppimisen osaamiskeskittymä, jolla edistetään liikunnallista elämäntapaa ja elämänhallintaa taitoharjoittelun keinoin. Tähän tavoitteeseen tarvitaan monipuolista hankekokonaisuutta. Tämä hanke tuottaa riittävän syvän ja laajan teoreettisen sekä soveltavan osaamispohjan sekä vahvistaa osaamisen kehittymistä pitkällä aikavälillä sekä luo monipuoliset toimintaverkostot.

  Tätä tavoitetta tukevat toimenpiteet ovat:

  1) Hankkeen tavoitteena on luoda digitalisaatiota hyödyntävä taidon oppimisen modulaarinen koulutuskokonaisuus

  2) Koulutuskokonaisuudesta saadun taidon oppimisen osaamisen jalkauttaminen erilaisiin toimintaympäristöihin

  Tulokset

  Hankkeen tuloksena syntyy taito-osaamisen koulutuskokonaisuus, joka sisällytetään Lapin ammattikorkeakoulun sekä Lapin korkeakoulukonsernin jatkuvaan opintotarjontaan. Koulutuskokonaisuuden sisällä taito-osaaminen ja -ajattelu on määritelty ja päivitetty nykypäivään ja nykyaikaiseen koulutusmalliin.

  Koulutuskokonaisuuden tuottaman osaamisen kautta syntyy Santasport Lapin Urheiluopiston sekä muiden alueen toimijoiden käyttöön uusia mahdollisuuksia kehittää taito-osaamisen liittyviä palvelu- ja liiketoimintaketjuja. Koulutuskokonaisuus sisältöineen on avoimesti saatavilla ja hyödynnettävissä esimerkiksi muiden oppilaitosten ja urheiluopistojen tarjonnassa ja toiminnassa.

  Taito-osaamisen koulutuskokonaisuuden suorittaneet voivat työllistyä joko yrittäjinä tai työntekijöinä koulutuskokonaisuudessa saadun erityisosaamisen kautta.

  Hankkeessa pilotoitavan koulutuspaketin (30 op) kautta saadun kehittyneen taito-osaamisen ja -ajattelun myötä syntyy mahdollisuus uusiin innovaatioihin ja olemassa olevien palvelujen muokkaamiseen vetovoimaisemmiksi ja vaikuttavammiksi. Teknologiaa ja monitorointia hyödyntämällä olemassa oleva toiminta saa lisäarvoa ja sen vaikuttavuutta voidaan myös paremmin mitata ja perustella. Uusimpien tutkimusten mukaan liikunnan ja liikuntapalveluiden monitorointi eli mittaaminen on uusi mahdollisuus myös terveysliikunnan edistämisessä (Liikunta ja Tiede 2018).

  Hankkeen koulutuksen myötä saatu osaaminen näkyy huippu-urheiluun liittyvissä palveluissa muun muassa lisääntyneenä palveluiden kysyntänä. Esimerkkinä vaikka se, että entistä useampi jalkapallojoukkue tulee Rovaniemelle leireilemään ja saamaan koulutusta ja mittauksia jalkapallon pelaamiseen liittyvissä taitotekijöissä. Luontoliikuntamatkailupalveluissa se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että palvelun tuottamia fysiologisia vasteita mitataan ja monitoroidaan ja tämän kautta palvelun vetovoimaisuus kasvaa.

  Koulutus:

  Liikunnanohjaajakoulutus

  Osaamisryhmä:

  Vastuulliset palvelut

  Päätoteuttaja:

  Lapin ammattikorkeakoulu Oy

  Yhteistyökumppanit:

  Santasport Lapin Urheiluopisto

  Aikataulu:

  1.3.2019 – 30.9.2021

  Lisätietoja:

  Petteri Pohja

  Rahoituslähteet:

  ESR 2014-2020

  Kokonaisbudjetti:

  323 670 €

  Santasport

 • SportBusinessLapland

  Tavoite

  SportBusinessLapland-hankkeen lähtökohtana oli Lapin alueen liikunta-alan organisaatioiden ja palveluntuottajien tunnistama osaamisvaje koskien urheiluliiketoiminnan osaamista. Toimijoiden esittämän koulutustarpeen myötä, tuensaajat lähtivät yhteistyössä hakemaan ratkaisuja urheiluliiketoiminnan osaamisen vahvistamiseksi. Lähtökohtana oli tarjota konkreettisia työkaluja toiminnan tehostamiseksi ja uudistamiseksi.

  Hankkeen kehittämistavoitteena oli vahvistaa liikunta- ja urheiluliiketoiminnan osaamista ainutlaatuisessa toimintaympäristössä edistäen työllistymistä ja alueen elinkeinotoimintaa. Välitön tavoite oli kehittää pysyvä 60 opintopisteen urheiluliiketoiminnan kansainvälinen koulutuskokonaisuus työelämän tarpeisiin Lapin eri asteen koulutusorganisaatioiden tarjoamana.

  Tulokset

  Hankkeen aluksi keskityttiin selvittämään Lapin liikunta- ja urheilutoimijoiden urheiluliiketoiminnan osaamistarpeita niin johtamisen, myynnin, markkinoinnin ja viestinnän, talouden, juridiikan kuin tapahtumajärjestämisen osalta.

  Osaamistarpeiden määrittämisen myötä, suunniteltiin 60 opintopisteen laajuinen AMK-tasoinen Sport Business Lapland -koulutuskokonaisuus. Koulutuskokonaisuus muodostuu yhteensä 12:sta opintojaksosta sisältäen laaja-alaisesti markkinoinnin ja myynnin, talouden, juridiikan ja johtamisen teemoja.

  Sport Business Lapland -koulutuskokonaisuudesta pilotoitiin 6 opintojaksoa: Urheilijasta brändiksi, Vastuullinen valmentaminen, Toiminnan johtamisen ajankohtaiset taloushaasteet, Markkinoi ja myy urheilua somessa, Urheilutoiminnan verotus ja kannattavuus sekä Työyhteisön johtaminen hyvässä seurassa. Opintojaksojen lisäksi suunniteltiin AMK-opintojen pilotointina täysin ajasta ja paikasta riippumaton MOOC-verkkokurssi. Verkkokurssin sisällöt on suunniteltu antamaan yleiskuva liiketoiminnasta liikunnan ja urheilun parissa. Opintojaksoja sijoitettiin soveltuvin osion liikunnan ja vapaa-ajan sekä liiketalouden koulutusten opetussuunnitelmiin. Hankkeen aikana suunniteltiin, miten opintojaksot tulevat kokonaisuudessaan sijoittumaan AMKin tutkintokoulutuksiin sekä erikseen tarjottaviin opintoihin.

  Tämän lisäksi on suunniteltu Urheiluliiketoiminnan Urheilu ammattina -koulutuspaketti eri oppilaitosten (2.aste) urheileville opiskelijoille sekä koulutusmateriaalia toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen sekä lukiokoulutuksen opintoihin soveltuvaksi palvelemaan ensisijaisesti urheilevia opiskelijoita.

  Hankkeessa pilotoitiin myös kolme lyhytkoulutusta, joita on sisällytetty Rovaniemen toisen asteen oppilaitosten uusiin opetussuunnitelmiin: Urheiluseuran verkkosivut toimintojen kokoajana, Uusi normaali tapahtumajärjestämisessä sekä Urheilijabrändin kehittäminen.

  Hankkeen luotiin korkeakoulujen kansainvälinen urheiluliiketoiminnan substanssiverkosto. Kyseisen verkoston tavoitteena on myös hankkeen jälkeen vahvistaa urheiluliiketoiminnan osaamista, löytää uusia avauksia ja kontakteja urheiluliiketoiminnan koulutuksen ja TKI-toiminnan ympärille jatkuvan kehittämisen tueksi. Verkostoon kuuluvat Lapin AMKin lisäksi yhteistyökumppanit Skotlannista, Englannista, Espanjasta ja USA:sta (Alabamasta & New Jerseystä).

  Korkeakouluorganisaatioiden henkilöstöä kohtautettiin kansainvälisissä verkostotapaamissa, jonka tuloksena vahvistettiin hanketoimijoiden osaamista tietotaidon vaihdannan myötä sekä käynnistettiin kansainvälisen urheiluliiketoiminnan yhteistoteutuksen suunnittelu. Yhteistyössä kumppaneiden kanssa toteuttiin Global Sport Environments -webinaari. Näin ollen Lapin ammattikorkeakoulu on matkalla kohti profiloitumista kansalliseksi ja kansainväliseksi urheiluliiketoiminnan osaamiskeskittymäksi.

  Hankkeen voidaan todeta vahvistaneen urheiluliiketoiminnan osaamista ainutlaatuisessa toimintaympäristössä. Urheiluliiketoiminnan koulutuksen kehittämistyö jatkuu hankkeen jälkeen eri toimenpitein. Hankkeessa tunnistettu tarve urheilu- ja liikuntatoimijoiden liiketoiminnan osaamisen kehittämiselle on huomioitu Lapin AMKin strategisissa linjauksissa, jonka mukaisesti Vastuulliset palvelut -osaamisryhmän yksi osaamisprofiileista keskittyy urheiluliiketoiminnan saralle. Näin ollen hankkeen jälkeen tullaan rakentamaan urheiluliiketoiminnan korkeakouludiplomi täydennyskoulutuskokonaisuudeksi sekä englanninkielinen tutkintokoulutus. Hankkeen jälkeen jatketaan myös 2. asteen ja vapaan sivistystyön koulutussisältöjen suunnittelua ja toteutusta.

  Julkaisut

  Tutustu alta hankkeen kautta syntyneisiin koulutussisältöihin.

  SantaSportin sport Business Lapland -Koulutussisällöt

  Päätoteuttaja:

  Lapin ammattikorkeakoulu Oy

  Yhteistyökumppanit:

  Santasport Lapin Urheiluopisto

  Aikataulu:

  1.11.2019 – 31.8.2022

  Lisätietoja:

  Jenni Kemi
  Projektipäällikkö, Lapin AMK

  Jarkko Komulainen
  Projektiasiantuntija
  jarkko.komulainen@santasport.fi, puh. 040 032 1020

  Rahoituslähteet:

  ESR 2014-2020

  YK:n kestävän kehityksen tavoitteet/SDG tavoitteet:

  04. Hyvä koulutus

  Kokonaisbudjetti:

  303 726 €

  Santasport

 • Uusi normaali urheilu- ja liikuntapalveluiden toimintaympäristöissä – turvallisuuden palvelumuotoiluratkaisut

  Kuvaus

  Tarve Uusi normaali -toimintamallille urheilu- ja liikuntatilojen toimintaympäristössä järjestettäville liikunnan ja urheilun päivittäispalveluille ja -tapahtumille on syntynyt koronapandemian seurauksena. Koronarajoitusten ja julkisten liikuntatilojen sulkemisen myötä monet sisäurheilu- ja liikuntalajit, palveluntarjoajat sekä asiakkaat ovat olleet vaikeuksissa ja liikunta-alan ammatinharjoittaminen sekä harrastaminen on ollut lähes mahdotonta sulkutilan aikana.

  Tavoite

  Tavoitteena on luoda yksiin kansiin puristettu viranomaisten hyväksymä Uusi normaali -toimintamalli, jossa on esitetty ratkaisut ja mallit, miten urheilun ja liikunnan päivittäispalvelut ja -tapahtumat voidaan toteuttaa turvallisessa toimintaympäristössä. Uusi normaali -toimintamallissa kuvataan ja parannetaan urheilun ja liikunnan päivittäispalveluiden ja -tapahtumien kokonaisvaltaista turvallisuutta palvelumuotoilun keinoin. Toimintamallin tarkoitus on turvata alan kehittyminen, kasvu ja työllisyys poikkeusolosuhteista huolimatta.

  Toimenpiteet

  Uusi normaali -toimintamalli toteutetaan turvallisuuslähtöisellä palvelumuotoilulla, jonka avulla mahdollisestaan urheilu- ja liikuntapalveluiden sopeutuminen koronan tai jonkun muun vastaavan poikkeusolot aiheuttavaan tilanteeseen. Työpajatyöskentelyyn kootaan operatiivisesta toiminnasta vastaavat työntekijät ja toimijat sekä säädöksistä määräävät eri viranomaiset, jonka pohjalta luodaan liikunta- ja urheilutoimintaympäristöihin soveltuva toimintaohjeisto. Toimintaohjeisto testataan ja viedään kohti käytäntöä toteuttamalla kolme erilaista pilotointikokeilua urheilun ja liikunnan päivittäispalveluissa sekä -tapahtumissa.

  Hankkeen lopputuotos, Uusi normaali -toimintamalli, soveltuu käytettäväksi kaikkialle Suomeen julkisiin tai yksityisiin liikuntapalveluihin ja -tiloihin. Hanke edistää alueen liikuntaelinkeinoja koronaviruspandemian aiheuttamista haitoista toipumisessa.

  Julkaisut

  Ohjeisto esittelee terveysturvalliset käytännön ratkaisut ja mallit, jotka soveltuvat niin julkisiin kuin yksityisiin liikuntatiloihin, -tapahtumiin ja –palveluihin. Ohjeistosta löydät päivittyvät linkit koronavirustilanteeseen ja alueellisiin suosituksiin.

  Uusi Normaali toimintaohjeisto on luotu Santasport Lapin Urheiluopiston toteuttamassa Turvallinen urheilu ja liikunta –hankkeessa, keväällä 2021. Ohjeiston hyviä käytänteitä ja ratkaisuja varten on kuultu monipuolisesti liikunta-alan toimijoita, palveluiden ja tapahtumien järjestäjiä sekä asiantuntijoita ja Lapin alueen terveysviranomaisia.

  Ohjeiston ratkaisuja ja malleja tulee tulkita ja soveltaa aina tilannekohtaisesti suhteessa organisaatiokohtaisiin erityispiirteisiin sekä kansallisiin ja alueellisiin viranomaisohjeistuksiin. Ohjeiston ulkoasusta vastaa Muotoilutoimisto Arctic Factory.

  Uusi Normaali urheilu- ja liikuntapalveluiden toimintaympäristöissä – turvallisuuden palvelumuotoilu ratkaisut –hanke, 1.1.2021 – 30.6.2021. Lapin Liiton myöntämä Maakunnan omaehtoisen kehittämisen (AKKE) -rahoitus.

  Lataa Uusi normaali -toimintaohjeisto

  Päätoteuttaja:

  Santasport Lapin Urheiluopisto

  Kohderyhmä:

  Rovaniemen ja Lapin alueen yksityiset sekä julkiset liikunta-alan toimijat, jotka järjestävät urheilu- ja liikuntatapahtumia sekä päivittäistoimintoja.

  Aikataulu:

  1.1.2021 – 30.6.2021

  Lisätietoja:

  Krista Skantz
  Projektipäällikkö

  Heikki Keskitalo
  Kehityspäällikkö, asiantuntija
  heikki.keskitalo@santasport.fi, puh. 040 737 9059

  Rahoituslähteet: 

  Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman AKKE-rahoitus, Lapin Liitto

  Kokonaisbudjetti:

  59 200 €