Urheiluopistolla merkittävä aluetaloudellinen vaikutus/ Helsingin Yliopisto Ruralia instituutin tutkimus

Santasport Lapin Urheiluopisto tuottaa 1.5 milj€/vuosi tuloa Rovaniemen Kaupungille ja aluetaloudellinen vaikutus maakuntaan 24,8 milj€/vuosi BKT:lla mitattuna.

Helsingin Yliopisto Ruralia instituutti tutkimus : Santasport Lapin Urheiluopisto tuottaa Rovaniemen kaupungille 1,5 milj€ verotulot vuodessa

Tutkimuksen tausta

Suomessa on 11 urheiluopistoa jotka ovat vapaan sivistystyön oppilaitoksia sekä valtakunnallisia liikunnan koulutuskeskuksia. Urheiluopistot sijaitsevat yhdeksässä eri maakunnassa ja ne on perustettu edistämään eri toimintoja, kuten kehittämään urheiluvalmennusta ja liikuntakulttuuria. Urheiluopistot vaikuttavat muun muassa alueidensa koulutukseen ja liikuntamahdollisuuksiin, minkä lisäksi niillä on myös alue – taloudellisia vaikutuksia. Pohjoisin Urheiluopisto on Rovaniemellä toimiva Santasport Lapin Urheiluopisto.

Tutkimustulosten toivotaan lisäävän yleistä tietoisuutta urheiluopistojen vaikutuksista sekä hyödyttävän urheiluopistoja koskevaa päätöksentekoa. Tutkimuksesta vastasi Helsingin yliopiston Ruralia – instituutin aluetaloudellisten vaikutusten arviointitiimi.

Tulosten perusteella kaikilla suomen valtakunnallisilla urheiluopistoilla on vahva positiivinen vaikutus sijaintimaakuntiensa aluetalouteen. Jokainen urheiluopisto edistää sijaintimaakuntansa BKT:tä liikevaihtoansa enemmän, vähintään 1,4-kertaisesti liikevaihtoonsa nähden. Näin ollen urheiluopistot saavat valtionavustuksillaan aikaan enemmän taloudellista hyötyä kuin mitä niihin valtionavustusten muodossa panostetaan. Työllisyysvaikutukset kohdistuvat urheiluopistojen toimintaa laajemmin eri aloille.

Tulokset käsittävät ainoastaan määrällisesti mitattavat aluetaloudelliset vaikutukset, minkä lisäksi urheiluopistot vaikuttavat toiminnallaan vahvasti alueen imagoon, vetovoimaan sekä ihmisten terveyteen.

Tulokset

Tässä tutkimuksessa Urheiluopistojen nykyiset aluetaloudelliset vaikutukset kuvaavat urheiluopistojen vuoden 2017 mukaista toiminnan tasoa.

Santasport Lapin Urheiluopistolla on positiivinen vaikutus Lapin maakunnan aluetalouteen (ks. taulukko 1). Urheiluopisto edistää alueellista BKT:tä noin 24,8 miljoonalla eurolla vastaten 0,4 prosenttia maakunnan BKT:stä. Lapin Urheiluopiston työllisyysvaikutus on noin 204 henkilötyövuotta, mikä on 0,3 prosenttia Lapin maakunnan työllisistä. Työllisyysvaikutus kohdistuu koulutustoimialan lisäksi etenkin muuhun palvelu -toimintaan (sisältäen mm. taiteet, viihde- ja virkistystoiminnan käsittäen myös urheilutoiminnan) sekä terveys- ja sosiaalipalveluihin. Toiminta edistää myös alueen yksityistä kulutusta, noin 10 miljoonalla eurolla. Vaikutus työtuloihin on puolestaan noin 8,4 miljoonaa euroa. Lisäksi Rovaniemen kaupungin verotulot kasvavat noin 1,5 miljoonaa euroa/ vuosi.

 

Taulukko 1. Santasport Lapin Urheiluopiston nykyinen vaikuttavuus (2017 toiminan tason mukaan)

Vaikutukset Lappiin Absoluuttinen vaikutus Suhteellinen vaikutus
Vaikutus BKT:hen 24,8 milj. € 0,4 %
Vaikutus työllisyyteen 204 htv 0,3 %
Vaikutus yksityiseen kulutukseen 10,1 milj. € 0,3 %
Vaikutus työtuloihin 8,4 milj. € 0,3 %
Vaikutus kunnallisverotuloihin 1,5 milj. € 0,3 %

 

Jokainen suomen urheiluopisto vaikuttaa toiminta-alueensa BKT:hen yli oman liikevaihtonsa verran. Urheiluopistojen BKT-vaikutus on 1,4–2,1-kertainen liikevaihtoonsa nähden (ks. taulukko 2). Suurin BKT-kerroin (2,1) on Santasport Lapin Urheiluopistolla, jonka toiminta linkittyy vahvasti Lapin matkailualaan.

 

Taulukko 2. Urheiluopistojen BKT-vaikutukset suhteessa liikevaihtoon.(2017 toiminnan mukaan)

  BKT-vaikutus suhteessa liikevaihtoon
FU/Solvalla 1,4
Kisakallio 1,5
Kuortane 1,5
Santasport Lapin Urheiluopisto 2,1
Pajulahti 1,5
Tanhuvaara 1,4
Vuokatti 1,5
Muut urheiluopistot 1,6

 

Tulosten perusteella valtion avustus tukee maakuntien taloutta 0,4–1,1 euron verran lisää jokaista urheiluopistojen toimintaan kohdistettua euroa kohden.

Täytyy huomioida, että esitetyt tulokset käsittävät ainoastaan määrällisesti mitattavat aluetaloudelliset vaikutukset. Tämän lisäksi urheiluopistot vaikuttavat toiminnallaan myös alueen imagoon, vetovoimaan sekä liikuntaa edistämällä ihmisten terveyteen. Nämä tekijät vaikuttavat myös aluetalouteen, mutta ovat määriteltävissä lähinnä laadullisesti.

Urheiluopistoihin suunniteltujen investointien ja toiminnan kasvuennusteiden aluetaloudellisten vaikutusten tarkastelu osoitti, että urheiluopistojen sijaintimaakunnat voivat selvästi hyötyä taloudellisesti urheiluopistojen kasvusta. Etenkin investoinnit piristävät maakunnan ja sijaintikunnan taloutta sekä työllisyyttä erityisesti investointivaiheen aikana. Toiminnan kasvun vaikutukset tulevat näkyviin selkeämmin pidemmällä aikavälillä. Urheiluopistojen kasvu tukee erityisesti oman sijainti kuntansa ja myös oman maakuntansa kasvua aluetalouden näkökulmasta.

Lopuksi voidaan todeta, että tulokset osoittavat urheiluopistoilla ja niiden kasvulla olevan selkeä positiivinen vaikutus sijaintikuntiensa ja -maakuntiensa talouteen ja työllisyyteen, vaikka kaikkia taloudellisia vaikutuksia ei ollut edes mahdollista tarkastelussa huomioida. Esimerkiksi terveyden edistämisen kautta tuleva taloudellinen vaikutus jäi tämän tarkastelun ulkopuolelle. Näin ollen voidaan olettaa, että todellisuudessa urheiluopistojen aluetaloudelliset vaikutukset ovat todennäköisesti raportissa esitettyjä suuremmat. Silti tässä raportissakin esiin tuodut aluetaloudelliset vaikutukset osoittavat, että urheiluopistot hyödyttävät maakuntien ja sijaintikuntiensa taloutta enemmän kuin niihin panostetaan rahaa.

 

Lue koko raportti tästä


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia