Kehittämishankkeet

Santasport Lapin Urheiluopisto osallistuu tai toimii päätoimijana muutamassa kehittämishankkeessa, jotka joko vaikuttavat oman toiminnan kehittämiseen tai niiden avulla tuotetaan uutta osaamista. Kehittämishankkeet kytkeytyvät sisällöllisesti myös urheiluopiston koulutustoimintaan. Hankkeet ovat osa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

 • E-urheilua pienemmällä hiilijalanjäljellä

  Kuvaus

  Hanke mahdollistaa vähähiilisen e-urheiluvalmennuksen luomisen Lapin Urheiluopistolle, Rovaniemelle. Hankkeen avulla tutkitaan e-urheiluvalmennuksen tuottamaa hiilijalanjälkeä ja sen avulla pyritään kehittämään mahdollisimman hiilineutraali valmennustuote.

  E-urheiluvalmennuksen avulla vaikutamme pelaajien käyttäytymiseen sekä saadaan heidät ajattelemaan kestävän kehityksen puolesta. Valmennuksella emme pyri vaikuttamaan pelkästään toimintaan mitä pelaajat tekevät meidän kanssamme, vaan luomaan pidempikestoisen toiminnan heidän omassa arjessaan.

  Hankkeessa selvitetään, kuinka vähähiilisesti e-urheiluvalmennusta voidaan toteuttaa, sekä arvioidaan lähi- ja etävalmennuksen hiilijalanjälkien eroja. Lisäksi hanke mahdollistaa selvityksen siitä, että onko lähivalmennuksella ja etävalmennuksella tuloksellisia eroja. Kaikki nämä tulokset mahdollistavat valmennustuotteen jatkokehittämisen.

   

  Tavoitteet

  Hankkeen tavoitteena on luoda täysin uusi konsepti e -urheiluvalmennukseen, jossa huomioidaan vähähiilisyys ja vastuullinen energiankulutus. Toiminnan luomisessa sekä itse toiminnassa tavoite on pyrkiä kehittämään toimintatapaa vähähiilisempään suuntaan. Tavoitteena on myös saada yhteys ammattipelaajiin sekä uusiin harrastajiin, jolloin on mahdollista kehittää heidän omaa toimintaansa.

  Toteutuksessa mitataan laitteiden energiankulutusta ja vaikutetaan niihin tarpeen vaatiessa. Pystymme myös mittaamaan matkustukseen liittyviä hiilidioksidipäästöjä ja sitä myötä minimoimaan ne.

   

  Toteuttajat

  Hankkeen toteuttajina on Santasport  Lapin Urheiluopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä.

  Hankkeen rahoittajina ovat Lapin liitto, Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR).

   

                       

 • Skills4Life - Taidot elämään

  Tavoite:

  Tämän hankkeen yleisenä tavoitteena on luoda perusteltu ja luotettava osaamispohja pitkäjänteiselle ja kestävälle taidon osaamiskeskittymän toiminnalle. Taito-osaamisen lisääntymiseen myötä kehittyvät uudet toimintatavat ja siltä pohjalta mahdollistuvat tulevaisuudessa myös uudet taito-osaamista hyödyntävät palvelu- ja liiketoiminnat.

  Lapin amk ja Lapin urheiluopisto Santasport yhteisenä tavoitteena on synnyttää ja kehittää taidon oppimisen osaamiskeskittymä, jolla edistetään liikunnallista elämäntapaa ja elämänhallintaa taitoharjoittelun keinoin. Tähän tavoitteeseen tarvitaan monipuolista hankekokonaisuutta. Tämä hanke tuottaa riittävän syvän ja laajan teoreettisen sekä soveltavan osaamispohjan sekä vahvistaa osaamisen kehittymistä pitkällä aikavälillä sekä luo monipuoliset toimintaverkostot.

  Tätä tavoitetta tukevat toimenpiteet ovat:

  1) Hankkeen tavoitteena on luoda digitalisaatiota hyödyntävä taidon oppimisen modulaarinen koulutuskokonaisuus

  2) Koulutuskokonaisuudesta saadun taidon oppimisen osaamisen jalkauttaminen erilaisiin toimintaympäristöihin

  Tulokset:

  Hankkeen tuloksena syntyy taito-osaamisen koulutuskokonaisuus, joka sisällytetään Lapin ammattikorkeakoulun sekä Lapin korkeakoulukonsernin jatkuvaan opintotarjontaan. Koulutuskokonaisuuden sisällä taito-osaaminen ja -ajattelu on määritelty ja päivitetty nykypäivään ja nykyaikaiseen koulutusmalliin.

  Koulutuskokonaisuuden tuottaman osaamisen kautta syntyy Santasport Lapin Urheiluopiston sekä muiden alueen toimijoiden käyttöön uusia mahdollisuuksia kehittää taito-osaamisen liittyviä palvelu- ja liiketoimintaketjuja. Koulutuskokonaisuus sisältöineen on avoimesti saatavilla ja hyödynnettävissä esimerkiksi muiden oppilaitosten ja urheiluopistojen tarjonnassa ja toiminnassa.

  Taito-osaamisen koulutuskokonaisuuden suorittaneet voivat työllistyä joko yrittäjinä tai työntekijöinä koulutuskokonaisuudessa saadun erityisosaamisen kautta.

  Hankkeessa pilotoitavan koulutuspaketin (30 op) kautta saadun kehittyneen taito-osaamisen ja -ajattelun myötä syntyy mahdollisuus uusiin innovaatioihin ja olemassa olevien palvelujen muokkaamiseen vetovoimaisemmiksi ja vaikuttavammiksi. Teknologiaa ja monitorointia hyödyntämällä olemassa oleva toiminta saa lisäarvoa ja sen vaikuttavuutta voidaan myös paremmin mitata ja perustella. Uusimpien tutkimusten mukaan liikunnan ja liikuntapalveluiden monitorointi eli mittaaminen on uusi mahdollisuus myös terveysliikunnan edistämisessä (Liikunta ja Tiede 2018).

  Hankkeen koulutuksen myötä saatu osaaminen näkyy huippu-urheiluun liittyvissä palveluissa muun muassa lisääntyneenä palveluiden kysyntänä. Esimerkkinä vaikka se, että entistä useampi jalkapallojoukkue tulee Rovaniemelle leireilemään ja saamaan koulutusta ja mittauksia jalkapallon pelaamiseen liittyvissä taitotekijöissä. Luontoliikuntamatkailupalveluissa se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että palvelun tuottamia fysiologisia vasteita mitataan ja monitoroidaan ja tämän kautta palvelun vetovoimaisuus kasvaa.

  Koulutus:

  Liikunnanohjaajakoulutus

  Osaamisryhmä:

  Vastuulliset palvelut

  Päätoteuttaja:

  Lapin ammattikorkeakoulu Oy

  Yhteistyökumppanit:

  Lapin Urheiluopisto Santasport

  Aikataulu:

  1.3.2019 – 30.9.2021

  Lisätietoja:

  Petteri Pohja

  Rahoituslähteet:

  ESR 2014-2020

  Kokonaisbudjetti:

  323 670 €

   

  Santasport

 • SportBusinessLapland

  Tavoite:

  Hankkeen kehittämistavoite on vahvistaa toimijoiden osaamista, jolla edistetään työllistymistä ja alueen elinkeinotoimintaa, erityisesti urheiluliiketoiminnan kontekstissa.
  Hankkeen tavoitteena on kehittää pysyvä 60 opintopisteen urheiluliiketoiminnan kansainvälinen koulutuskokonaisuus työelämän tarpeisiin Lapin eri asteenkoulutusorganisaatioiden tarjoamana. 60 opintopisteen kokonaisuus jaetaan pienempiin teemallisiin moduuleihin, jotka ovat laajuudeltaan 5-15 opintopisteen kokonaisuuksia. Kokonaisuuden teemalliset moduulit ovat mm. urheiluliiketoiminta ja johtaminen, sport-osaamisen brändäys ja myyntiosaaminen. Koulutusmateriaalissa ja toteutusmuodoissa hyödynnetään digitalisaatiota, ja kieliversiot toteutetaan suomeksi ja englanniksi.
  Hankkeella vastataan työelämän ja alan toimijoiden esille tuomiin kehittämistarpeisiin. Hankkeen toimenpiteiden kautta vahvistetaan teeman puitteissa verkostomaista toimintaa eri oppilaitosten kesken luoden pohjaa SportBusinessLapland-osaamiskeskittymän käynnistämiseen Rovaniemellä tarjoten vuorovaikutteisia urheiluliiketoiminnan koulutuspalveluita alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

  Tulokset:

  1. Urheiluliiketoiminnan tarkennettu osaamistarpeiden määrittely: alueen toimijoiden tarvekartoitus
  koulutuskokonaisuuden sisältöjen määrittelemiseksi
  2. SportBusinessLapland koulutuskokonaisuuksien moduulien tavoitteet ja sisällöt: toimijoiden tarpeiden pohjalta rakentuu eri laajuisia moduuleja
  3. Koulutuskokonaisuuden pilotointi ja sen palautteet toteuttaen koulutusta eri muodoissaan eri kohderyhmille:
  rakennettujen koulutusmoduulien pilotointi testiryhmillä ja muokkaus palautteen perusteella
  4. Verkostomainen, eri oppilaitosten yhteenliittymä tuottaen koulutuspalveluita urheiluliiketoiminnan tarpeisiin: Eri koulutusorganisaatiot hyödyntävät rakennettua urheiluliiketoiminnan koulutuspakettia (korkea-aste, 2. aste, vapaa sivistystyö)
  5. Tulevaisuuden SportBusinessLapland osaamiskeskittymän käynnistäminen Rovaniemellä tarjoten palveluita alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti: tavoitteena on profiloitua kansalliseksi ja kansainväliseksi urheiluliiketoiminnan osaamiskeskittymäksi (ClusSport SportBusinessAlliance)
  Lyhyellä aikavälillä hanke saa aikaan 60 ECTS-pisteen koulutuskokonaisuuden urheiluliiketoimintaan, joka kytkeytyy hankkeen osapuolten ja Lapin urheiluakatemian opintotarjontaan uutena koulutustarjontana.
  Pitkällä aikavälillä hanke vastaa urheilutoimijoiden esittämään tarpeeseen, että urheilun alalla toimivat saavat
  parempaa osaamista ja ymmärrystä liiketoiminnasta, joka alaan liittyy. Käytännössä tämä tarkoittaa suurempaa urheilun ja liikunnan tuomaa tuloa alueelle. Asiaa voidaan mitata samalla tavalla kuin matkailun aluetalousvaikutuksia on jo mitattu.
  Hankkeen kokonaisbudjetti on 303 730€, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä ESR-tuki on 242 984€.
  Koulutus:

  Tradenomikoulutus, liiketalous, Rovaniemi

  Osaamisryhmä:

  Vastuulliset palvelut

  Yhteistyökumppanit:

  Lapin Urheiluopisto Santasport

  Aikataulu:

  1.11.2019 – 31.10.2021

  Lisätietoja:

  Jenni Kemi

  Rahoituslähteet:

  ESR 2014-2020

  Kokonaisbudjetti:

  303 730 €

   

  Santasport

 • Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen/ S21897

  Tavoite:

  Hankkeella haetaan ratkaisua Lapin alueella toimivien urheiluseurojen työntekijöiden työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin seuratyön arjessa.

  Hankkeen tavoitteena on parantaa lappilaisissa urheiluseuroissa työskentelevien henkilöiden työhyvinvointia kehittämällä työnorganisoimisen ja johtamisen toimintamalleja sekä lisäämällä seurojen johdon ja työntekijöiden työhyvinvointi- ja rekrytointiosaamista.

  Hankkeessa kartoitetaan pohjoissuomalaisten urheiluseurojen toimintakulttuuria, toimintatapoja ja työhyvinvoinnin nykytilannetta. Kartoituksen pohjalta kehitetään työhyvinvointia, työn organisointia ja uusien työntekijöiden rekrytointia tukevia toimintamalleja ja työkaluja sekä järjestetään koulutusta em. teemoista.

  Osaamisen lisäämisellä parannetaan urheiluseuroissa työskentelevien työssä jaksamista ja työn tehokkaampaa organisointia ja toteutusta.

  Tulokset:

  Hankkeen tuloksena lappilaisten urheiluseurojen osaaminen työhyvinvointiin, työn organisointiin ja johtamiseen liittyvissä asioista lisääntyy.

  Organisaatiot saavat käyttöönsä uusia toimintamalleja ja työkaluja.

  Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyy urheiluseuroissa työskentelevien henkilöiden työssä jaksamista tukeva toimintamalli ja sitä tukeva sähköinen sovellus, työn organisoinnin ja johtamisen digitaalinen alusta sekä rekrytointitoimintamalli.

  Hankkeessa kehitettävä rekrytointitoimintamalli ja uudenlainen toimintakulttuuri edesauttavat uusien työpaikkojen syntymistä urheilun ja liikunnan osaajille.

   

  Päätoteuttaja:

  Santasport Lapin Urheiluopisto, Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

  Kohderyhmä/kumppanit:

  Hankkeen kohderyhmänä on Lapin alueen urheiluseuraorganisaatioiden johto ja urheiluseuroissa työskentelevät henkilöt.

  Aikataulu:     

  1.3.2020 – 28.2.2023

  Lisätietoja:

  Jarmo Riski

  Rahoituslähteet: 

  ESR 2014-2020

  Kestävää kasvua ja työtä

  Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

  Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

  Kokonaisbudjetti:

  364 600 €