Sopimusehdot

Liikuntaklubin sopimusehdot

  1. Jäsensopimus on aina toistaiseksi voimassa oleva ja jatkuu automaattisesti sitovan sopimuskauden jälkeen. Sopimuksessa on tuotteesta riippuen joko 6 kuukauden tai 12 kuukauden sitova sopimuskausi. Joustojäsenyydessä ei ole sitovaa sopimuskautta. Sopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi, jonka mukaan asiakkuus päättyy irtisanoutumisesta seuraavan kuukauden loppuun. Alle 18-vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa huoltaja. Huoltaja on myös vastuussa kaikista jäsenyyteen liittyvistä maksuista.
  2. Sopimuksen voimassaolo voidaan keskeyttää vähintään yhden kuukauden jaksoksi tilapäisen liikuntakyvyttömyyden, raskauden, armeijan tai työkomennuksen perusteella siten, että asiakas toimittaa siitä kirjallisen todistuksen. Keskeytys ei lyhennä sitovaa sopimuskautta eikä irtisanomisaikaa. Keskeytyksiä ei hyvitetä takautuvasti. Jäsenille annetaan kuitenkin edellä mainitusta poiketen mahdollisuus keskeyttää jäsenyys 1-2 kuukauden ajaksi vuodessa ilman aiemmin mainittuja perusteita. Keskeytyksistä peritään tässä tapauksessa kertaluontoinen, 12,50€/kk suuruinen toimistomaksu.
  3. Jäsen on oikeutettu purkamaan sitovan sopimuskauden häntä koskevan poikkeuksellisen ja yllättävän tapahtuman vuoksi. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi muutto toiselle paikkakunnalle, pitkäkestoinen sairaus tai liikuntakyvyttömyys tai muu ennakoimaton ja pysyvä elämäntilanteen muutos. Purkamisen edellytyksenä on lisäksi, että Santasport Liikuntaklubille esitetään purkamisen perusteen osoittavat asiakirjat (virallinen muuttoilmoitus tai lääkärintodistus). Liikuntaklubi pidättää oikeuden periä kohtuullisen korvauksen tällaisesta jäsensopimuksen purkamisesta.
  4. Kaikki irtisanoutumis- ja keskeytystapaukset tulee ilmoittaa kirjallisesti (sähköposti tms.) Santasport liikuntaklubin asiakasneuvojalle osoitteeseen asiakasneuvoja@santasport.fi.
  5. Jäsenkortti on henkilökohtainen ja se on oltava aina mukana liikuntaklubille tultaessa. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Mikäli jäsenkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kahdella. Mikäli vastaavanlainen sääntörikkomus toistuu, voidaan jäsenen jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin.
  6. Santasport liikuntaklubi on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveron muutoksesta tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.
  7. Maksujen viivästyessä on Santasport liikuntaklubilla tai laskutusasioita hoitavalla toimijalla oikeus perintään maksaa asiakas kohtuulliset perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin jäsenelle tästä kirjallisesti ilmoittamalla.
  8. Yrityssopimustapauksissa sopijapuolet ovat Santasport liikuntaklubi ja jäsen yksityishenkilönä. Mikäli jäsen eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai työsuhde muuten päättyy, on jäsen velvollinen ilmoittamaan asiasta liikuntaklubille. Yrityssopimuksen voimassaolon päättyessä myös yrityksen aiemmin maksama osuus siirtyy jäsenen maksettavaksi yrityssopimuksen päättymispäivämäärästä lähtien.
  9. Jäsen voi solmia e-laskusopimuksen verkkopankissaan/pankissaan, mikä astuu voimaan aina seuraavan kuukauden veloituspäivästä lähtien. Mikäli asiakkaalla ei ole e-laskusopimusta, lähettää Santasport  liikuntaklubi tai  laskutusasioita hoitava toimija jäsenmaksut paperilaskulla, josta peritään 5€ toimistokulu.
  10. Santasport liikuntaklubi varaa oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Santasport liikuntaklubi on velvollinen ilmoittamaan muutoksista jäsenilleen vähintään 2kk ennen muutosta. Mikäli jäsenen etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi jäsen irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Hinnankorotukset astuvat voimaan aina vasta sitovan sopimuskauden päätyttyä.